بررسی و انتخاب لاین‌های نخود متحمل به بیماری‌های برق‌زدگی در خزانه بین‌المللی


بررسی و انتخاب لاین‌های نخود متحمل به بیماری‌های برق‌زدگی در خزانه بین‌المللی
این تحقیق به منظور بررسی و عکس‌العمل 40 لاین ارسالی از موسسه تحقیقات بین‌المللی ایکاردا نسبت به بیماری برق‌زدگی با عامل ASCHOCHYTA RABIEI در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو تکرار در خزانه بیماریهای ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران انجام شد.


بررسی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد عدس
نتایج نشان داد که از 40 لاین مورد بررسی نسبت به شاهد 4 در منطقه گچساران، 4 لاین حساس و بقیه مقاوم و متحمل در پارس آباد مغان، یک رقم حساس و بقیه مقاوم و متحمل و در سرارود کرمانشاه همگی مقاوم بودند.


بررسی رقابت علفهای هرز با سیب‌زمینی


مطالعه اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد در دو ژنوتیپ مختلف نخود تحت شرایط آب و هوایی مشهد


66 out of 100 based on 51 user ratings 776 reviews

بررسی اثر روشهای مختلف کنترل بر رقابت علفهای هرز و خصوصیات مورفولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای
دوره بحرانی علفهای هرز در سویا
اثرات درجه‌بندی شبانه و شدت نور بر خواص کمی، کیفی و فیزیولوژیکی چغندرقند در دشت مغان
تعیین منحنی رشد و مقایسه عملکرد سه رقم گندم پائیزه در چهارتراکم مختلف در شرایط آب و هوایی اهواز
محاسبه وراثت پذیری و نوع عمل ژن برای صفات اگرونومیکی جو درسه تلاق
بررسی مقاومت به خشکی در ارقام مختلف یونج
بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا
بررسی رقابت بین ژنوتیپ‌های سویا و اثر آن بر عملکرد و اجزا عملکرد
بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذر و تراکم گیاهی در کشت مخلوط بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام سویا
بررسی تنوع صفات مورفیزیولوژیک موثر بر عملکرد در تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود
ارزیابی توانمندی ژنتیکی و تجزیه علیت روی 20 لاین پیشرفته گندم آبی در منطقه کرمانشاه
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*