بررسی اثرات مقادیر و روش‌های کاربرد آهن بر کمیت و کیفیت ارقام تجارتی خرما (استان بوشهر)


بررسی اثرات مقادیر و روش‌های کاربرد آهن بر کمیت و کیفیت ارقام تجارتی خرما (استان بوشهر)
با توجه به اهمیت آهن در تغذیه خرما لزوم مطالعه تاثیر این عنصر بر خصوصیات کمی و کیفی محصول و راههای برطرف نمودن کمبود اون از اهمیت خاصی برخوردار هست.


ارزیابی توانمندی ژنتیکی و تجزیه علیت روی 20 لاین پیشرفته گندم آبی در منطقه کرمانشاه
به این منظور این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار روی 54 اصله نخل در چهار هستان اجرا گردید.


اثر تراکم بوته و مقادیر مختلف کود پتاسه بر کمیت و کیفیت دو رقم سیب‌زمینی
تیمارهای مورد هستفاده شامل سه روش مصرف آهن: 1- تزریق به تنه درخت: در چهار سطح 0، 25، 50 و 100 گرم سولفات آهن جهت هر تک درخت .


تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در کشت مسقیم و نشایی پیاز در منطقه کوشکک (شیراز)
2- چالکود: در دو سطح 1000 و 2000 گرم سولفات آهن جهت هر تک درخت.


بررسی اثر رقابت علفهای هرز یکساله بر خواص کمی و کیفی چغندر قند
3- خاکدهی در دو سطح 100 و 200 گرم سکوسترین آهن 138 جهت هر تک درخت باضافه یک تیمار اضافی شاهد بود.


بررسی خاصیت نانوایی گندمهای بومی آذربایجان از طریق الکتروفورز پروتئین‌ها و ارتباط آن با صفات زراعی و کمی
نتایج حاصل از سال دوم اجرای طرح نشان می دهد که بطور کلی تزریق سولفات آهن با افزایش شدید غلظت آهن و کاهش غلظت منگز در برگهای گیاه همراه بوده هست.


بررسی اثر محلول‌پاشی اوره در قبل و بعد از گرده‌افشانی بر دوام سطح برگ ، عملکرد اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دو رقم گندم
اما تیمارهای تزریق سولفات آهن تاثیری در افزایش عملکرد محصول نداشته هست و حداکثر محصول در اثر کاربرد 1000 گرم سولفات آهن بصورت چالکود بدست آمده هست که با سکوسترین 138 آهن از نظر آزمون دانکن تفاوت معنی داری نداشته هست.


ارزیابی اثرات کود ازت و نسبت کاشت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه مخلوط ذرت و سویا در کشت دوم بعد از برداشت گندم و جو در شرایط آب و هوایی
همچنین کاربرد سولفات آهن بصورت چالکود با افزایش ‏‎PH‎‏ میوه همراه بوده هست اما سایر تیمارها تغییری در ‏‎PH‎‏ میوه ایجاد ننموده هست.


اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کود پتاسیم بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویا
از دیگر نتایج حاصله کاهش در میزان رطوبت میوه در اثر تزریق سولفات آهن به تنه می باشد.

اما بطور کلی می توان فرمود که بدلیل کمبود شدید آب آبیاری در محل اجرای طرح عملکرد درختان پایین بوده و اعمال تیمارها تاثیر چندانی در بهبود عملکرد و کیفیت محصول نداشته هست.

این طرح مشابه سال گذشته در سال زراعی 83-1382 نیز اجرا شد و هم اکنون دوره داشت را سپری می نماید.
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews