نقش کیفیت فاضلاب در تامین ازت، فسفر و پتاس در زراعت گندم


نقش کیفیت فاضلاب در تامین ازت، فسفر و پتاس در زراعت گندم
این تحقیق با هدف تعیین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفره و پتاسه در زراعت گندم تحت آبیاری با فاضلاب در قالب طرح آماری کرتهای یکبار خرد شده در سه تکرار انجام شده هست.


رقابت یولاف وحشی با گندم و جو
فاکتور اصلی کود ازته با چهار سطح صفر ‏‎(‏‎N‎‏0‏‎‎‏)‎‏، 5 % توصیه ‏‎‏‎(N2)‎‏، 75% توصیه ‏‎(N2)‎‏ و توصیه بر پايه آزمون خاک ‏‎(N3)‎‏ و فاکتور فرعی کود پتاسه و فسفره با سه سطح صفر ‏‎(P0K0)‎‏،‌50 % توصیه ‏‎(P1K1)‎‏ و توصیه بر پايه آزمون خاک ‏‎(P2K2)‎‏ می باشد.


تاثیر مقادیر و زمانهای متفاوت مصرف ازت بر روی عملکرد دو رقم نخود
نتایج سال اول طرح به علت فرا نرسیدن وقت برداشت آماده نمی باشد ولی از لحاظ نمای ظاهری، کرتهای کود خرده و کود نخورده اختلاف عملکردی زیادی ندارد.


بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش غذایی واریته‌های مختلف جو


بررسی تعداد روزنه و ارتفاع بوته و ارتباع آنها با سطح پلوئیدی در یونجه‌های یکساله


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews

مبانی فیزیولوژیک و مرفولوژیک افزایش عملکرد ذرت دانه‌ای
مقایسه ارقام سویا با تراکم‌های مختلف به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد
اثر مقادیر مختلف کود ازته، دور آبیاری و تراکم روی برخی صفات کمی، کیفی و منحنی رشد ذرت (_هیبرید سینگل کراس 704)
اثر مقادیر مختلف کود ازته بر خصوصیات زراعی، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم چغندر علوفه‌ای
اثر شوری بر جوانه‌زنی بذور گیاهان مهم زراعی
بررسی تغییرات ژنتیکی برخی از صفات مرتبط با مقاومت به خشکی و رابطه آنها با عملکرد در جو
اثر مقادیر مختلف کود ازته بر ارزش غذایی، عملکرد و خصوصیات رشد چهار رقم سورگوم علوفه‌ای
بررسی اثر زمانهای مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو وتر یتیکاله
مقاومت به شوری در مرحله رشد رویشی تعدادی از گیاهان زراعی و مرتعی
بررسی اثر تراکم بذر و فاصله خطوط کاشت بر روی عملکرد سورگوم علوفه‌ای
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*