بررسی سازگاری و پایداری عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جدید پنبه در استان های گلستان و مازندران

بررسی کارآیی انرژی و بازده اقتصادی نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب‌های مختلف با گندم
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در کشت مستقیم و نشایی پیاز در منطقه کوشکک (شیراز)
بررسی اثر تراکم و زمان توزیع کود سرک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مراحل فنولوژی ارقام کلزای بهاره در منطقه مشهد
شبیه‌سازی رشد و عملکرد در گیاه نخود
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
بررسی اثر روش و تاریخ کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه‌فرنگی در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد
بررسی اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات زارعت ارقام گندم زمستانه و نیمه‌زمستانه
بررسی اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر شاخص‌های رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و پارامترهای کیفی در دو رقم ذرت دانه‌ای
بررسی اثر تراکم گیاهی و رقم بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش اقتصادی ذرت
بررسی انتقال مجدد ماده خشک ، نیتروژن و تعیین شاخص‌های رشد ارقام برنج در تاریخهای مختلف کاشت
بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک ، مورفولوژیک و فنولوژیک پنج ژنوتیپ گندم دوروم در چهار تراکم در شرایط آب و هوایی اهواز
ارزیابی مورفولوژیکی هندوانه‌ای بومی ایران
بررسی کشت مختلط سورگوم و شبدر برسیم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*