جداسازی ژنهای MADS-box درگیر در گلدهی سیب (Malus*domestica Borkh.)

ارزیابی مورفولوژیکی هندوانه‌ای بومی ایران
بررسی کشت مختلط سورگوم و شبدر برسیم
ارزیابی مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در اینبردهای پاکوتاه و معمولی ذرت دانه‌ای
تاثیر تراکم‌های مختلف بوته بر روند پنجه زنی و رابطه آن با عملکرد و اجزاءعملکرد چهار رقم گندم
بررسی اثرات تراکم و سن نشاء بر شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد در سه رقم برنج در شرایط خوزستان
تاثیر محدودیت آب بر روی برخی از شاخصهای فیزیولوژیک و زراعی در چند رقم نخود
همبستگی و تجزیه علیت عملکرد و اجزا آن در گیاه روغنی کلزای پاییزه
ارزیابی برداشت قسمتهای هوایی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد علوفه ، دانه و ارزش اقتصادی چند رقم جو پاییزه
بررسی اثرات زمانهای قطع آبیاری و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه چغندرقند
مطالعه آندروژنز در برخی از ارقام کلزا ‏‎(Brassica napus L)‎‏و گندم هگزاپلوئید‏‎(Triticum aestivum L.)‎‏
بررسی اثرات تراکم بوته بر روی زمان برداشت ، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در ورامین
بررسی اکوفیزیولوژیکی تنش کمبود آب و مراحل رسیدگی بر روی کیفیت بذر ارقام گندم دوروم و نان
بررسی صفات زراعی ، فیزیولوژیک و کیفیت دانه ژنوتیپهای گندم دوروم
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*