ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه دائمی با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی، سیتوژنتیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و بررسی پارامترهای مقاومت به خشکی

اثر برخی فاکتورهای تولید جنین و باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا‏‎Brassica napus L.‎‏
بررسی عملکرد و تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در کلزا
تجزیه ژنتیکی مقاومت به سرما در کلزا به روش دیالل
بررسی رابطه بین زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با حجم رسوب‏‎SDS‎‏ در لاین های پیشرفته گندم آبی مناطق معتدل کشور
وراثت ژن(های) عامل مقاومت به ریزومانیا و شناسایی نشانگرهای ‏‎DNA‎‏ ی پیوسته با آنها در چغندر قند
بررسی مقاومت به شوری القایی توسط اندوفایت در گیاه فسیکوی بلند
کاربرد تنظیم کننده رشد ‏‎(PGS)‎‏ روی جوانه زنی بذور در شرایط تنش شوری و ریزش گل در ارقام مختلف لوبیا
جنبه های اکوفیزیولوژیک تاج خروس ‏‎‏‎Amaranthus retrodlexus‎‏ و ذرات دانه ‏‎Zea mays‎‏
بررسی اثر عناصر ریزمغذی آهن، روی، منگنز بر کمیت وکیفیت بذر سویا در آذربایجان غربی
بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر نمو اجزا عملکرد و عملکرد دو رقم سویا با تیپهای مختلف رشد
تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر نیتروژن روی چغندر قند ‏‎(Betavukgaris L.)‎‏ در منطقه کوشکک استان فارس
مداخله تراکم های تاج خروس ‏‎‏‎(Amaranthus retroflexus L.)‎‏‎‏ و سلمه تره ‏‎(Chenopodium ‏‎album L.)‎‏‎‏ در رشد و عملکرد چغندرقند ‏‎(Beta vulgaril)‎‏ در تاریخ
تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق مارکرهای مورفولوژیکی مولکولی ‏‎RAPD-PCR‎‏
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*