تاثیر برخی عوامل آکروتکنیکی (تاریخ کاشت، تراکم گیاهی و رقم) بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان زنجان (Phaseolus Vulgaris L.)

تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پلاسم برنج کشور از طریق مارکرهای مورفولوژیکی مولکولی ‏‎RAPD-PCR‎‏
اثرات ژن و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برخی از صفات کمی در پنبه ‏‎(GOssypium hirsutim L)‎‏ به روش سیستم تلاقی دای آلل
اثر تراکم کاشت بر عملکرد بذر پنج گونه یونجه یکساله
بررسی وراثت پذیری صفات مورفوفیزیولوژیک و پایداری عملکرد در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم نان ‏‎(Triticum aestivum L.)‎‏
ارزیابی اثر تراکمهای مختلف بوته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام گندم بهاره
بررسی تاثیر کاربرد کودهای ازته و روی بر عملکرد کمی و کیفی و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی اصفهان
بررسی تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر خصوصیات کمی وکیفی ارقام آفتابگردان در آذربایجان غربی
اثر تراکم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و صفات مورفولوژیکی در چهار هیبرید ذرت دانه ای در شهرستان فیروزآباد است
تاثیر تاریخ کاشت، تراکم و تاریخ برداشت بر روی برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی چغندرقند در چناران
تاثیر علف کش ها و بافتهای مختلف خاک بر گره زایی و رشد سویا در شرایط آب و هوایی ارومیه
ارزیابی هیبریدهای دیررس ذرت در شرایط تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی و تجزیه علیت
تاثیر تنش شوری طی دوره رشد بر قدرت بذر برداشت شده در گندم
اثر محلولپاشی ریزمغذیها و سرزنی بر خواص کمی و کیفی ارقام سیب زمینی
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*