مطالعه واکنش برنج رقم هاشمی و علف‌های هرز آن نسبت به غلظت تیوبنکارب و میزان آب در زمان مصرف علف‌کش

تاثیر سایکوسل ‏‎(CCC)‎‏ در تراکم های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزای پاییزه ‏‎(Brassica napus L.)‎‏
بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد ، اجزا عملکرد و چند صفت کمی مهم و روابط آنها در گندم دوروم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره
ارزیابی بهبود ژنتیکی مقاومت به تنش خشکی ارقام اصلاح شده گندم ایران ‏‎(triticum aestivum L.)‎‏
ارزیابی کارایی استفاده از نور و ساختار کانوپی در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس
مطالعه خصوصیات زراعی و کیفیت دانه لاینهای داخلی و خارجی گندم دوروم در منطقه اصفهان
مقایسه خصوصیات فنوتیپی گیاهان الوده و عاری از قارچ های اندوفایت در دو توده فسکیوی بلند و فسکیوی مرتعی
بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی در توده های بومی گلرنگ و انتخاب تک بوته جهت تهیه لاین
بررسی ارتباط رنگ بذر و غلظت اسید لینولنیک با صفات زراعی بزرگ
تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در گندم
تاثیر چهار رژیم آبیاری بر رشد ، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در شرایط اصفهان
بررسی ژنتیکی صفات کمی در گندم نان با استفاده از تجزیه و تحلیل میانگین نسل ها
اثر میزان ازت بر عملکرد ، اجزا عملکرد و درصد پروتئین دانه ارقام سورگوم دانه ای در شرایط آب و هوایی اصفهان
بررسی تحمل ژنوتیپ های پنبه به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*