ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در منطقه جاجرود

اثر بعضی مواد ضد تعرق بر خصوصیات رویشی،عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت آبیاری محدود
مطالعه تنوع ژنتیکی ارقام سیب زمینی از طریق الگوی الکتروفورزی پروتئین ذخیره غده آنها
ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر اجزا عملکرد، انتقال مجدد ماده خشک و نیتروژن در ژنوتیپهای برنج
بررسی روش انتقال ژن به گیاه کلزا با استفاده از اگروباکتریوم و ژن گزارشگر ‏‎GUS‎‏
بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی رشد ارقام سورگوم دانه ای در منطقه سیستان
بررسی تنوع ژنتیکی گونه هایی از یونجه یکساله با تکیه بر مطالعات سیتوژنتیکی الکتروفورزی و مورفولوژیکی
بررسی وراثت مقاومت به خشکی در ذرت از طریق تجزیه میانگین نسلها
تعیین دوره بحرانی کنترل علف هرز ذرت دانه ای در منطقه دشت ناز سازی (مازندران)
کنترل علفهای هرز پهن برگ با میزان کاهش یافته بنتازون در سویا
بررسی پروتئین های ذخیره ای آندوسپرم گندم های بوی بهاره و اصلاح شده شمال غرب کشور با استفاده از روش های ‏‎A-PAGE, SDS-PAGE‎‏ و ارتباط آنها با کیفیت
تعیین همبستگی صفات کمی و کیفی با عملکرد از طریق تجزیه علیت در برنج ‏‎(oryza salical.)‎‏
بررسی وراثت مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از صفات کمی و مارکرهای مولکولی
بررسی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی نیتروژن و بر روی کمیت و کیفیت بذور سویا
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*