بررسی تأثیر مصرف توأم کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد اجزای عملکرد و شاخص های رشد کلزا

تعیین مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره و بررسی چند شاخص مقاومت به خشکی
مقایسه برخی صفات فیزیولوژیکی ، مرفولوژیکی و فنولوژیکی موثر بر عملکرد دانه هیبریدهای جدید و قدیم ذرت در منطقه نیشابور
ارزیابی ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان ‏‎(Helianthus Annuus L.)‎‏ در شرایط تنش خشکی براساس شاخصهای مقاومت و تجزیه علیت
ریزازدیادی و تعیین دز مناسب اشعه گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه های موز
اثر خشکی بر روی عملکرد و اجرای عملکرد سه رقم ذرت در مغان
بررسی اثر محلول پاشی اوره بر روی سویا (‏‎Glycine max L.‎‏) در مراحل بعد از گلدهی
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان در منطقه نکا
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای پائیزه
تحقیقی پیرامون مشکلات موجود در اجرای طرحهای افزایش محصولات کشاورزی(غله)در ایران در قالب برنامه عمرانی چهارم
برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژن در لاینهای زودرس ذرت به روش تلاقی لاین ‏‎ضربدر‎‏ تستر
بررسی برخی روشهای خاتمه رکود و جوانه زنی در بذر تعدادی از علفهای هرز
ارزیابی صفات و شاخص های فیزیولوژیک عدس تحت تنش خشکی
اثر میزان کود ازت و فاصله ردیف کاشت بر میزان محصول و ماده موثره گیاه دارویی بابونه
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*