بررسی تاثیر تنش کم آبیاری بر روی صفات کمی و کیفی سیب زمینی (Solamum Tuberosum L.)

مطالعه رشد، عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم نخود زراعی در تراکم های مختلف و تحت دو سطح رطوبتی در خرم آباد لرستان
خصوصیات رشد، عملکرد دانه و کیفیت دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم در تراکمهای مختلف کاشت در اصفهان
بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله بوته روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی اصفهان
بررسی اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی ، عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان(هیبرید اروفلور) به عنوان کشت دوم در اصفهان
اثرات موتاژنهای شیمیائی، تاریخهای کاشت و مدت زمان ذخیره شدن بذر بر روی فرکانس موتاسین ژن ناپایدار تعیین کننده رنگ پوسته بذر در یک رقم ناپاید
اثر اتیل متان سولفات (EMS) دری اتیل سولفات (DES)، سدیم آزید (SA)، ترکیبات و ترکیب‌های مختلف آنها روی آثار فیزیولوژیکی و فرکانس موتاسیون در دو رقم ج
همبستگی بین صفات مختلف ارقام جو کاشته شده در شرایط دیم و آبی بصورتهای تک خطی و کرتهای تکراردار
اثر مکشهای مختلف خاک بر روی رشد و محصول گلرنگ
تعیین مشخصات یک ویروس چند ذره‌ای جداشده از اطلسی
تعیین قدرت ترکیب همگانی و اختصاصی در لوبیا چشم بلبلی با استفاده از روش Diallel cross
توارث رنگ گل، اندازه گل، تاریخ گل دادن و اندازه گیاه در نخود ایرانی Cicer Aristinum L.
زیست شناسی و مبارزه با Pythium aphanidermatum (Edson) Fitz در کدوئیان
بررسی امکان بکار بردن کافور برای کنترل آفات انباری ضمن استفاده از سوسک چینی Callosobruchus chinensis L.
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*