برآورد وراثت پذیری خصوصی و عمومی هدایت روزنه‌ای، دمای کانوپی و صفات گیاهچه‌ای گندم تحت شرایط تنش آبی

مطالعه رشد، عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم نخود زراعی در تراکم های مختلف و تحت دو سطح رطوبتی در خرم آباد لرستان
خصوصیات رشد، عملکرد دانه و کیفیت دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم در تراکمهای مختلف کاشت در اصفهان
بررسی اثرات فاصله بین ردیف کاشت و فاصله بوته روی ردیف کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی اصفهان
بررسی اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی ، عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان(هیبرید اروفلور) به عنوان کشت دوم در اصفهان
اثرات موتاژنهای شیمیائی، تاریخهای کاشت و مدت زمان ذخیره شدن بذر بر روی فرکانس موتاسین ژن ناپایدار تعیین کننده رنگ پوسته بذر در یک رقم ناپاید
اثر اتیل متان سولفات (EMS) دری اتیل سولفات (DES)، سدیم آزید (SA)، ترکیبات و ترکیب‌های مختلف آنها روی آثار فیزیولوژیکی و فرکانس موتاسیون در دو رقم ج
Ruby date conversion
Ruby 1.9.1 Load Path Craziness
Parsing a growing logfile
Is it possible to specify formatting options for to_yaml in ruby?
Truncating Ruby Time objects efficiently
Get Facebook UID With Ruby
Keyword for exclusive or in ruby?
Can I document Ruby code using Doxygen?
Compiling Ruby 1.9.1 in MinGW
How do you send raw headers in ruby
اثر مکشهای مختلف خاک بر روی رشد و محصول گلرنگ
تعیین مشخصات یک ویروس چند ذره‌ای جداشده از اطلسی
تعیین قدرت ترکیب همگانی و اختصاصی در لوبیا چشم بلبلی با استفاده از روش Diallel cross
توارث رنگ گل، اندازه گل، تاریخ گل دادن و اندازه گیاه در نخود ایرانی Cicer Aristinum L.
زیست شناسی و مبارزه با Pythium aphanidermatum (Edson) Fitz در کدوئیان
بررسی امکان بکار بردن کافور برای کنترل آفات انباری ضمن استفاده از سوسک چینی Callosobruchus chinensis L.
ارزیابی اثر نماتدکشی گیاه در منه Artemisia cina برای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه Meloidogyne incognita در گیاه گوجه‌فرنگی
مطالعه اثر عوامل محیطی و طول عمر برگ در تولید مثل جنسی Poly tigma ochraceum (wahl.) sacc.
بررسی تعداد هسته وسیتولوژی قارچ پلاست برنج Pyricularia oryzae cav
شناسائی و تعیین خصوصیات دو ویروس جداشده از گلایل شیراز
زیست شناسی و بوم شناسی Phytophthora drechsleri Tucker عامل بوته میری کدوئیان در استان فارس
تاثیر آرایش کاشت بر رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید های سان 33
بررسی عملکرد و اجزا عملکرد در ژنوتیپهای مختلف جو لخت در منطقه تهران
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*