بررسی مراحل فنولوژیک و شاخص های مرفوفیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش رطوبتی

زیست شناسی و بوم شناسی Phytophthora drechsleri Tucker عامل بوته میری کدوئیان در استان فارس
تاثیر آرایش کاشت بر رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید های سان 33
بررسی عملکرد و اجزا عملکرد در ژنوتیپهای مختلف جو لخت در منطقه تهران
تعیین دوره بحرانی کنترل خردل وحشی در کانولا
واکنش کشت تابستانه سویا به فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته
بررسی اثر کشت مخلوط ذرت دانه‌ای و لوبیا در تراکم‌های مختلف بر عملکرد و اجزاء عملکرد
بررسی اثر تراکم بذر بر خصوصیات زراعی، ارزش غذائی و عملکرد جو علوفه‌ای تحت شرایط دیم
بررسی اثر نسبتهای مختلف بذر بر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و گونه‌های ماشک علوفه‌ای
تولید و ارزیابی غدد بذری مادری سیب‌زمینی حاصل از بذر حقیقی
بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد شش رقم ذرت دانه‌ای
بررسی اثر تراکمهای مختلف کاشت بر عملکرد، خصوصیات زراعی و ارزش غذائی سه رقم ذرت علوفه‌ای
بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا
بررسی اثر زمان‌های مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذائی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو و تریتیکاله
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*