بررسی تنوع و روابط ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو Hordeum vulgare با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزونی

مقایسه روش‌های انتقال ژن اوپک - 2 در ذرت و برآورد قابلیت ترکیب لاینهای اوپک
بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر تجمع ماده خشک ، عملکرد دانه و رشد طولی ساقه در گندم دیم (رقم سرداری)
تاثیر مقادیر کود ازته و نحوه توزیع آن بر کمیت و کیفیت ذرت دانه‌ای و منحنی رشد آن در منطقه جیرفت
تجزیه رشد سیب‌زمینی در سطوح متفاوت ازت و تراکم بوته
مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد
بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت و تراکم بر عملکرد و توان فتوسنتزی سویا در منطقه کرج
تاثیر سطوح مختلف کود ازته، رژیم‌های متفاوت آبیاری و تراکم‌های مختلف بذر بر روی کیفیت و عملکرد رقم گندم فلات در شرایط اب و هوائی خوزستان
بررسی چگونگی رشد دو رقم سویا در تاریخ‌های مختلف کاشت در اهواز
تعیین درصد خودباروری و همبستگی صفات در 10 رقم آفتابگردان
بررسی روند تغییرات ماده خشک و ارزش تکنولوژی گیاه چغندرقند زمستانه در چند رقم ایرانی و خارجی در اواخر دوره رشد
بررسی کشت مختلط یونجه - بروم‌گراس
مطالعه همبستگی بین عملکرد و اجزای آن و برخی صفات مورفولوژیکی جو از طریق تجزیه علیت
بررسی اثر تراکم بوته و سطوح کود ازته روی عملکرد و روند رشد دو رقم ذرت سیلوئی در منطقه شهرکرد
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*