تحلیل آماری چند متغیره روابط همبستگی و تنوع صفات کمی و کیفی در ارقام روغنی بادام زمینی (Arachis hypogaea)

بررسی چگونگی رشد دو رقم سویا در تاریخ‌های مختلف کاشت در اهواز
تعیین درصد خودباروری و همبستگی صفات در 10 رقم آفتابگردان
بررسی روند تغییرات ماده خشک و ارزش تکنولوژی گیاه چغندرقند زمستانه در چند رقم ایرانی و خارجی در اواخر دوره رشد
بررسی کشت مختلط یونجه - بروم‌گراس
مطالعه همبستگی بین عملکرد و اجزای آن و برخی صفات مورفولوژیکی جو از طریق تجزیه علیت
بررسی اثر تراکم بوته و سطوح کود ازته روی عملکرد و روند رشد دو رقم ذرت سیلوئی در منطقه شهرکرد
بررسی الکتروفورتیکی گندم‌های نان ایرانی
مقایسه شبدر برسیم و کود ازت در عملکرد برنج
بررسی قدرت بذر گندم در مراحل مختلف رسیدگی تحت شرایط آبی و دیم
تأثیر روش و تراکم کشت بر بازدهی گندم
تأثیر تغذیه برگی در مرحله دانه‌بندی سویا بر کمیت و کیفیت محصول و قدرت جوانه‌زنی بذر در محیط شور
بررسی اثر ردیف و فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سفید رقم دانشکده
بررسی روش‌های مختلف مبارزه با علف‏‎‎‏‏‎‎‏‌های هرز در مزرعه راتون برنج
How do I get the second integer in a Ruby string with to_i?
Ruby unable to use require
Ruby a clever way to execute a function on a condition
What is a Semicoroutine?
Scoping of Open classes in Ruby versus MOP in Groovy
Essential Ruby gems?
Convert it from DB into YAML in Rails
Implicit return values in Ruby
How to change /usr/bin/env?
Is there an ORM-like wrapper for memcached
*