انتقال موفقیت آمیز جنین بز بعد از نگهداری به روش ویتریفیکاسیون/


انتقال موفقیت آمیز جنین بز بعد از نگهداری به روش ویتریفیکاسیون/
انتقال جنین بز که به روش ویتریفیکاسیون در مرحله مورلاوبلاستوسیست در ازت مایع نگهداری شده بود به 9 راس بز ماده سبب گردید تا دو راس بزغاله از اونها متولد گردد.


نقش پستان‌های مناسب در تولید گاوهای شیری/


نگاهی به شیوه‌های نو در علوم دام و طیور (1) دالی، گوسفند آینده/


78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

آندوتوکسمی گوسفندان نوزاد یا بیماری دهان آبکی در بره‌های نوزاد (2)/
نقش زنان روستایی در دامپروری/
بررسی عوامل موثر در بروز جفت‌ماندگی در گاو/
گزارشی از یک عملکرد/
مشکل گرانی علوفه چگونه حل می‌شود/
شکوفایی بخش دامپروری در گرو انجام طرح‌های تحقیقاتی است
گشتی در مجتمع شیر و گوشت فرزیس/
تولید خوب مستلزم امکانات کافی است/
تاثیر اخته روی رشد بزغاله/
مروری بر بیماری آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاوان یا جنون گاوی/
ضایعات صنعت طیور کشور و راه‌های آموزشی استفاده بهینه و کاهش آنها (4)/
تشخیص افتراقی اختلالات متابولیکی متداول گوسفند/
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*