کمک به شناسائی گونه‌های Puccinia در ایران/


کمک به شناسائی گونه‌های Puccinia در ایران/
تعداد شانزده گونه زنگ متعلق به جنس Puccinia روی خانواده‌های گیاهی مختلف مورد برسی برنامه گرفتند که از بین اونها گونه‌های P.


نتایج همخونی در پرورش گوسفند قره‌گل/
brachycyclica , P.


بیولوژی و رفتارشناسی زنبور عسل/
ballotae , Puccinia arabidis , P.


میزان کلسترول تخم‌مرغ و رابطه آن با سن مرغ‌های تخمگذار، وزن تخم‌مرغ و وزن زرده/
Wolgensis , P.pygmaea var.


ارزیابی وضعیت جسمانی گاو (B.C.S)/
pygmaea , P.


زایمان در گاومیش‌ها/
kopetdaghensis , P.


جوان چوب و کامل چوب/
chaerophylli , P.


اثر CCC بر رشد و مقدار کلروفیل گیاهچه ارقام مختلف برنج (Oryzasativa)/
zeravschanica برای اولین بار از ایران نقل می‌شود، مرحله اوردینیومی P.


تاثیر دماهای مختلف بر جوانه زنی بذر علف جارو (Kochia prostrata)/
achilleicola بعنوان مرحله جدیدی برای این گونه معرفی می‌شود، تعداد منافذ تندشی اوردینیوسپورها در P.

gorganensis که قبلا به صورت 2 منفذ تندشی در ناحیه هستوای اسپور نقل شده بود اینک به صورت (-6) 3-5 منفذ تندشی نقل می‌گردد.

تعداد و محل منافذ تندشی در اوردینیوسپورهای P.

passerinii var.

iranica با واریته تیپ اون مقایسه می‌شوند.

گونه‌های P.

trebouxii , P.

hysterium , P.

hydrocotyles مورد مطالعه دقیق‌تر برنامه گرفتند.

همچنین گیاه Arabis caucasica sp.

caucasica برای P.

brachycyclica بعنوان میزبان جدید معرفی می‌شوند.
60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews