بررسی مگس‌های گندم و جو در ایران/


بررسی مگس‌های گندم و جو در ایران/
از سال 1364 ده گونه مگس مزارع گندم و جو شامل هشت گونه جدید برای فون ایران شناسائی گردیدند که شامل سه گونه از جنس O.nitidissima Mg., O.pusilla Mg.` Oscinella و

بررسی امکانسنجی تعمیم نتایج حاصل از روش سزیم 137 برای محاسبه فرسایش سطحی خاک در عرصه‌های همگن/


66 out of 100 based on 41 user ratings 116 reviews

بررسی تاثیر تاج پوشش جنگلی بر زیراشکوب مرتعی در جنگل‌های بلوط غرب (کرمانشاه)/
بررسی اثرات نوع و میزان شوری بر جوانه‌زنی و رشد نونهال پروونانس‌های قره‌داغ (Nitraria schoberi L.)/
بررسی تاثیر گونه چوبی بر ویژگیهای تخته خرده چوب/
محاسبه شاخص کواتس ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاهان معطر و دارویی باستون DB-5/
بررسی جوامع پده در حاشیه رودخانه کارون/
بررسی مقدماتی تحول درختان آینده یکسال پس از اولین تنک کردن، طرح آزمایشات پلت (Acer velutinum boiss) امامزاده عبدالله، آمل/
مقایسه کشت مخلوط و خالص چاودار- ماشک/
استراتژیهای تولید گیاهان انتقال ژن یافته مقاوم به ویروسها/
استخراج آگار- آگار از گونه جلبک قرمز (Gracilaria canaliculata) خلیج‌فارس/
معرفی لاتیسیفرها در تیره خشخاش با تاکید بر ساختمان‌های تشریحی حاوی لاتیسیفر در گونه‌هائی از جنس گلوسیوم/
مطالعه تاکسونومی عددی بخش LEUCOCERCIS BGE از گونهای ایران/
نقش ژنهای همیوتیک در نمو و تکامل گل، مطالعه موردی گل آهار، Zinnia elegans/
معرفی وایول (Parthenium argentatum) گیاه مولد کائوچو و بررسی امکان کشت و سازش‌پذیری آن در ایران/
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*