نقش سلول‌های نر زنبور عسل و برتری آنها در انتشار کنه واروا/


نقش سلول‌های نر زنبور عسل و برتری آنها در انتشار کنه واروا/
کنه واروا، اولین بار در سال 1983 در ایران دیده شد.


کالوس‌زایی و باززایی گیاهچه از سلول‌ها و خوشه‌های سلولی متحمل به Nacl در Populus nigra 52/56/
تلفات کنه واروا به تنهایی بیش از تلفات بقیه بیماری‌هاست .


بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای مقاومتی خمیر کاغذ کرافت کاج الداریکا و خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی/
ازدیاد این انگل تنها در داخل سلول‌هایی که لاروها در اون در حال رشد هستند امکان‌پذیر هست و تصور بر این هست که از خون و لنف زنبور تغذیه می‌نمايند.


ویژگیهای الیاف پوششی بزهای مرخز ایستگاه تحقیقات دامپروری سنندج/
این انگل باعث ایجاد نقص عضو از قبیل عدم وجود پر، و یا عدم قدرت پرواز در زنبور می‌شود که در نهایت سبب اختلال در فعالیت زنبور می‌شود که در نهایت سبب اختلال در فعالیت زنبوران کارگر در کندو شده و باعث ضعف و از بین رفتن کندو می‌شود.


بررسی تاثیر گونه قارچی Trichoderma viride در بهبود ارزش غذایی کاه گندم/


بررسی امکان استفاده از جذب سطحی متیلن بلو جهت تخمین سریع ظرفیت تبادل کاتیونی خاک/


66 out of 100 based on 31 user ratings 1106 reviews

مارکرهای ژنتیکی در ده نژاد از گوسفندان بومی ایران/
فراوانی بایوتایپ‌های مختلف بروسلا در سقط جنین‌های بروسلایی گوسفند و بز در ایران/
ارزیابی مقایسه‌ای فعالیت آنزیمهای مایع مفصلی و سرم خون اسب/
بررسی استفاده از آزولافیلیکوئیدس در جیره جوجه‌های گوشتی/
نقش فعالیت فولیکولی در تعیین میزان مقاومت الیاف قوچهای داشتی مرینوس/
بررسی کشتارگاهی فراوانی وقوع سندرم کبد چرب در گاوهای نژاد شیری در گاوداریهای اطراف تهران/
مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره‌های نر لری بختیاری و آمیخته سنجابی X لری بختیاری/
بررسی و تعیین راندمان آبستنی میش‌های مغانی پس از تلقیح مصنوعی با اسپرم رقیق شده در بافر تریس یا شیر کم چربی/
مطالعه فونستیکی کنه‌های کندوی زنبورعسل/
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*