نگاهی اجمالی به: مدیریت تولید و تامین خوراک دام کشور/

مدل کامپیوتری پیش‌بینی نیروی کششی گاوآهنهای برگرداندار، بشقابی و چیزل/
بررسی دبی جامد رودخانه و ارائه مدل ریاضی مناسب جهت برآورد آن/
روابط کمی بین تراکم بوته و عملکرد دانه سه رقم نخود در تاریخهای مختلف کاشت/
تجزیه فرآیند رشد سیب‌زمینی در سطوح متفاوت ازت و تراکم بوته/
شناسایی نماتدهای انگل گیاهی (Tylenchida) مزارع شرکت و صنعت و دامپروری مغان/
اثر تغییر اقلیم بر تولید و میزان کربن مراتع در جهان/
تغییر اقلیم: -2 جنبه‌های اکوفیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی/
مقایسه تغییرات پاتولوژیکی ناشی از کمبود ویتامین E , C در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان/
میکوتوکسیکوز در طیور و راههای پیشگیری از آن/
قارچهای نماتدخوار برای کنترل سیاتوستومهای (استرونگهای کوچک) تک‌سمی‌ها/
بررسی تحلیلی آسیت ، ادم و نحوه کنترل آنها در طیور/
همزمانی تخمک‌گذاری در مادیان/
روش اخذ مایع مغزی - نخاعی (C.S.F) و تفسیر آن در نشخوارکنندگان/
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*