ولی‌پور، علوی‌پور، سخن‌سنج/

کنترل علفهای هرز و استفاده بهینه از سموم علف‌کش/
شخم و مسایل آن در برنج/
ارتباطات و توسعه روستایی/
معرفی گیاهان خوراکی خودرو در استان کرمانشاه و کردستان (قسمت اول)/
عوامل موثر در کیفیت روغن زیتون/
پدیده تسلط انتهایی و نظرات مربوط به آن/
روش تهیه کنسرو سبز و سیاه زیتون/
بررسی مناسبترین فاصله کاشت روی ردیف و جهت کشت بر روی سه رقم برنج/
تولید خارج از فصل پیاز (قسمت دوم)/
جوانه‌زنی، دوره خواب و مورفولوژی بذر گلهای زینتی/
نقش عناصر غذایی در افزایش عملکرد نیشکر، قسمت سوم: نقش عناصر غذایی ثانویه و ریزمغذی‌ها/
بازده اقتصادی در ترویج/
امکان توسعه کاشت زیتون در استان کرمانشاه (قسمت دوم)/
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*