بررسی تاثیر گونه چوبی بر ویژگیهای تخته خرده چوب/


بررسی تاثیر گونه چوبی بر ویژگیهای تخته خرده چوب/
در این تحقیق از 5 گونه چوبی شامل توسکا، راش ، ممرز، بلوط و انجیلی تخته‌های آزمایشگاهی ساخته شده هست .


پرورش میگو، تراکم بیشتر با مدیریت بهتر/
به‌علاوه از 4 میزان هاردنر 0/5، 1، 1/5 و 2 % (برپايه وزن خشک چسب) به عنوان عامل متغیر دیگر هستفاده گردید و سپس اثر گونه چوبی بر مقاومت اتصال بین چسب و چوب در تخته‌های ساخته شده با شرایط مختلف گونه چوبی مورد ارزیابی برنامه گرفته و نتایج حاصل از اندازه‌گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته شده به این شرح می‌باشد: -نتایج اندازه‌گیری مقاومت خمشی تخته خرده چوب از گونه‌های مختلف نشان می‌دهد که تخته‌های ساخته شده با چوب گونه‌های توسکا و ممرز از مقاومت خمشی بالاتری نسبت به بقیه گونه‌ها برخوردار بوده و پایین‌ترین MOR را تخته‌های گونه بلوط داشته‌اند.


ساماندهی غذای کپور در مزارع پرورشی را جدی بگیریم/
MOR گونه‌های راش و توسکا با PH بالاتر از سایر گونه‌ها، واکنش شدیدی نسبت به افزایش میزان هاردنر نشان داده و با زیاد شدن میزان مصرف هاردنر از 0/5 به 2 %، MOR اونها به طور محسوسی افزایش می‌یابد.


افزایش تولید در واحد سطح مزارع پرورش ماهیان سردآبی (قسمت سوم)/
تخته‌های گونه‌های بلوط و انجیلی از کمترین تغییرات در مقاومت خمشی در اثر افزایش مقدار هاردنر برخوردار بوده‌اند.


قربانی/
- گروه‌بندی مدول الاستیسیته (MOE) تخته خرده چوب گونه‌های مختلف نیز نشان می‌دهد گه گونه ممرز دارای بالاترین و بلوط دارای پایین‌ترین میانگین MOE می‌باشند.


آزادمنش/
بررسی نشان داد که تاثیر میزان هاردنر بر MOE تخته خرده چوب گونه‌های مورد بررسی دارای اثر معنی‌دار بوده و میانگین MOE تخته خرده چوب گونه‌های مختلف به هستثناء ممرز در میزان هاردنر 0/5 و 2 % در مقدار حداکثر بوده و در سطوح هاردنر 1 و 1/5 % کم شده هست .


سابقه کشت چای در ایران به بیش از یک قرن می‌رسد


صادرات تحقق نمی‌یابد، مگر آنکه دولت فرهنگ آن را رواج دهد/


78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews