اهمیت خوراک‌های متراکم استاندارد شده دامی در پرورش و بهره‌وری بهینه از دام، طیور و آبزیان/

محمدزاده/
معرفی و شناسایی خرما به عنوان یک محصول با ارزش و مقدس در جهت کاهش فقر و گرسنگی جوامع بشری/
تولید و صادرات گل و گیاه محصول ایران
گیاهان دارویی ایران
تولید و صادرات قارچ‌های خوراکی در ایران
زعفران، گوهر درخشان محصولات کشاورزی ایران
محاسبه سطح زیرکشت محصولات با استفاده از روش کم آبیاری/
مقایسه روش پن‌من‌مانتیت با سایر روشهای توصیه شده جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل (ETO) در چند منطقه مختلف ایران/
نیشکر
دستگاه هرس‌برگ و ته‌برگ خرما/
آمارها چه می‌گویند غذا برای همه/
بحث نظری و کاربردی درباره مدلهای بهینه‌سازی کم آبیاری تنظیم شده (قسمت دوم) مدل انگلیش/
جایگاه و نقش بانک کشاورزی در توسعه کشاورزی کشور/
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*