سرنوشت شکر (قسمت نهم) صد سالگی صنعت قند کشور/

بررسی امکان استفاده از خمیر کرافت سوزنی برگان دست کاشت مازندران (کاج سیاه و زربین) به جای خمیر الیاف بلند وارداتی در صنایع چوب و کاغذ مازندرا
مطالعه فونستیک بال ریشکداران کرمان و بررسی تراکم جمعیت گونه‌های فعال در گل رز
شناسایی و رده‌بندی خاکها و ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی منطقه تالاندشت استان کرمانشاه برای گندم، جو و نخود دیم
بررسی کارآئی باکتریهای سیلیکاتی در افزایش پتاسیم قابل جذب برای گیاه
اثر نوع ماده آلی و هوادهی بر فرآیند تولید کمپوست و خصوصیات کمپوست تولید شده
اثر واریته و روش شستشوی اسیدی بر بازه استخراج و کیفیت پکتین طبق آفتابگردان
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource
بررسی اثر فعالیت آلفاآمیلازی و اندازه ذرات آرد، در گندمهای زردک ، آلقا 84 و یاواروس ، بر کیفیت ماکارونی
بررسی امکان تولید اسید سیتریک از ضایعات خرما با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر
بررسی رابطه بین میل غذایی بچه ماهیان خاویاری گونه قره‌برون و زئوپلانکتونهای غالب استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری در کارگاه تکثیر و پرورش
بررسی تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی شیر و چربی در گاوهای نژاد هلشتاین (کشت و صنعت و دامپروری مغان، سالهای 1366-77)
بررسی مراحل مختلف فعالیت فولیکولی و اثر آن بر ریزش و مهمترین خصوصیات الیاف پوششی بز مرخز
ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی پشم گوسفند نایینی برای مصارف قالی و نساجی
بررسی روشهای لقاح و تعیین درجه روز مراحل تکاملی تخم در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
بررسی کارآیی و امکان جایگزینی انکوباتور ویس بجای انکو با تور جعبه‌ای تفریخ تخم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
اثر سطوح و روشهای مختلف محدودیت غذایی بر رشد جبرانی، عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی
تاثیر سطوح مختلف چربی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره رشد جبرانی
بررسی صفات تولیدی و پاسخ آنتی‌بادی به واکسن نیوکاسل در دو ژنوتیپ جوجه‌های گوشتی
ارزیابی سیست آرتمیای ارومیه و بررسی روشهای بالابری درصد تخم‌گشایی
شناسایی رایزوکتونیاها و شبه رایزوکتونیاهای گندمیان در منطقه مرکز استان مازندران
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*