سندرم امبولیسم چربی و بیماریهای ناشی از آن در دستگاه عروقی دامهای اهلی/

بررسی روشهای لقاح و تعیین درجه روز مراحل تکاملی تخم در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
بررسی کارآیی و امکان جایگزینی انکوباتور ویس بجای انکو با تور جعبه‌ای تفریخ تخم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
اثر سطوح و روشهای مختلف محدودیت غذایی بر رشد جبرانی، عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی
تاثیر سطوح مختلف چربی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره رشد جبرانی
بررسی صفات تولیدی و پاسخ آنتی‌بادی به واکسن نیوکاسل در دو ژنوتیپ جوجه‌های گوشتی
ارزیابی سیست آرتمیای ارومیه و بررسی روشهای بالابری درصد تخم‌گشایی
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource

سندرم امبولیسم چربی و بیماریهای ناشی از آن در دستگاه عروقی دامهای اهلی/
امبولیسم چربی در جسد بیمارانی که سابقه ضربه خوردن دارند و همچنین بیمارانی که هرگز ضربه نخورده‌اند، یک مشخصهء معمول هست .


شناسایی رایزوکتونیاها و شبه رایزوکتونیاهای گندمیان در منطقه مرکز استان مازندران
دو عملکرد پایه برای این سندرم در نظر گرفته می‌شود: -1 امبولیسم حاصل از ذرات شناور و متحرک چربی که ناشی از شکستگی محلهای ذخیرهء چربی هست .


بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به پوسیدگی رایزوکتونیایی در اصفهان
این امبولیسم در بیشتر مواقع، پس از ضربه خوردن حاصل شده و به طور مستقیم وارد جریان خون می‌شود.


بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سیب‌زمینی ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک ، همدان
-2 امبولیسم چربی حاصل از پلاسمای در حال حرکت (چربی به صورت محلول) که خود ناشی از نفوذ و رسوب چربی از مایع اوندوژن و یا حتی اگزوژن بوده و به دنبال اون سندرم امبولیسم چربی بروز می‌کند.


شناسایی فوزاریوم‌های همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان
کیلومیکرونها و لیپوزومهای داخل چربی را با پروتئین C.R.P و به کمک کلسیم رسوب می‌دهند، به این ترتیب ممکن هست در این نوع سندرم، لایه‌ای از چربی در داخل عروق به وجود آید.


مقایسه سرولوژیکی، بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی پوتی‌ویروس‌های مولد موزائیک بذر زاد لوبیا چشم‌بلبلی، موزائیک معمولی لوبیا و موزائیک زرد لوب


اثر سرعت پیشروی تراکتور و وضعیت استقرار سرپوش بر پارامترهای عملکردی تیلر دوار


72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews

برهمکنش رژیم رطوبتی خاک و سطوح پتاسیم بر رشد رویشی دو رقم گندم زمستانه
بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی با ارائه یک مدل موردی
بررسی اقتصادی فقر روستایی و عوامل موثر بر آن در ایران
ارزیابی اقتصادی سیستمهای آبیاری تحت فشار و کاربرد متد برنامه‌ریزی توافقی در انتخاب روش مناسب آبیاری، مطالعه موردی شهرستانهای داراب و فسا
پینه‌زایی در گونه‌های آنتوریوم
پیش‌بینی و تعیین بلوغ فیزیولوژیکی و بررسی اثرات گرما کلرید کلسیم و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباری سیب گلدن دلیشز در سردخانه
بررسی امکان ایجاد همگروه در سه رقم پیاز خوراکی به کمک تولید سوخیزه
تاثیر محلول‌پاشی سولفات آهن و اسید سیتریک بر خواص کمی و کیفی گوجه‌فرنگی رقم اوربانا
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*