شناسایی گونه‌ها و نژادهای نماتد مولد غده (Meloidogyne spp.) روی کیوی و تاثیر M. incognita روی نهال‌های کیوی/


شناسایی گونه‌ها و نژادهای نماتد مولد غده (Meloidogyne spp.) روی کیوی و تاثیر M. incognita روی نهال‌های کیوی/
از بین نمونه‌های ریشه کیوی آلوده به نماتد مولد غده که از مناطق مختلف هستانهای گیلان و مازندران جمع‌آوری شده بود، تعدادی از نمونه‌های متعلق به شهرستانهای ساری، بابلسر، نور، نوشهر، چالوس ، سلمانشهر، و رودسر که تفاوتهایی را از نظر مشخصات مرفولوژی ماده‌ها و لاروها نشان می‌داند، بصورت تئده تخم‌های منفرد تکثیر و به میزبانهای افتراقی منتقل شدند.


تشخیص ، خالص‌سازی و پراکندگی ویروس عامل ریشه گنائی چغندر قند (rhizomania) در فارس و برخی استانهای دیگر.
بر پايه مشخصات مرفولوژی و مرفومتری لارو، ماده بالغ و نر و عکس‌العمل میزبانهای افتراقی چهار گونه نماتد مولد غده شالم نژاد شماره دو M.hapla, meloidogyne incognita نژاد شماره دو M.


نماتدهای انگل گیاهی از راسته tylenchidia در مزارع برنج استان خوزستان
arenaria و M.


اثر روشهای مختلف تهیه زمین و کاشت روی سبز شدن گندم آبی
javanica از نمونه‌های آلوده تشخیص داده شد.


مقایسه کارآیی روشهای خاکشناسی و آمایشی در ارزیابی توان و مدیریت حوضه آبخیز پشتکوه
جهت تعیین میزان خسارت این نماتد روی کیوی، جمعیت‌های 10 به توان 1، 10 به توان 2، 10 به توان 3، 10 به توان 4، 10 به توان 5 نژاد شماره دو M.incignita در سه تکرار روی نهال‌های شش ماهه کیوی رقم‌ها یوارد بمدت چهار ماه و نیم بررسی شد.


بررسی واکنش ده‌گونه از گندمیان به تنش خشکی
تیمارهای 10 به توان 3، 10 به توان 4 و 10 به توان 5 در تعداد گال و تعداد تخم در ریشه همچنین دو تیمار اول در تعداد لارو در خاک تفاوت معنی‌داری با شاهد داشتند.


بررسی مسائل و مشکلات مربوط به توسعه آبیاری نشتی در دشت قزوین
در این بررسی گیاه کیوی به عنوان میزبان جدید این گونه‌ها معرفی میشود.


توسعه صنعت قالی در منطقه بهار همدان


مطالعات تجربی بر روی مگس حلزون‌کش


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews