نقش ترویج و آموزش در بهبود و توسعه بهداشت و پرورش دام و آبزیان/

بررسی واکنش ده‌گونه از گندمیان به تنش خشکی
بررسی مسائل و مشکلات مربوط به توسعه آبیاری نشتی در دشت قزوین
توسعه صنعت قالی در منطقه بهار همدان
مطالعات تجربی بر روی مگس حلزون‌کش
بررسی اثرات کاربری اراضی در فرسایش خاک و رسوبدهی حوزه آبخیز ماسوله رودخان در گیلان
بررسی روابط مربوط به کاهشهای هیدرولوژیک جهت تعیین هیدروگراف سیلاب در حوزه آبخیز کشکان (لرستان )
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران
تاثیر سیاستهای ارزی و تجاری بر بخش کشاورزی در ایران(با تاکید بر محصولات باغی و زراعی)
بررسی تاثیر مقاطع برداشت روی نگهداری سه رقم خرمای استعمران، برحی و خضراوی
بررسی افزایش جنسی زیره سیاه و رویان زایی و اندام زایی درون‌شیشه‌ای زیره سیاه و زیره سبز
ارزیابی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی تولیدروستایی در استان مازندران
نقش سازه‌های ترویجی تاثیرگذار در جلب مشارکت نیداران در احیای نیزارهای دریاچه هامون
سازه‌های موثر بر رضامندی شغلی با توجه به سبک شخصیتی مروجان کشاورزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*