فاکتورهای تغذیه‌ای و حیوانی موثر بر ترکیب چربی شیر/

سازه‌های موثر بر رضامندی شغلی با توجه به سبک شخصیتی مروجان کشاورزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه
بررسی تاثیر اقتصاد خانوار روستائی در تخریب جنگل و مرتع در جنوب غربی حوضه آبخیز خانمیرزا استان چهار محال و بختیاری
آت اکولوژی، بررسی خصوصیات و پراکنش گونه آتریپلکس‌وروسیفرا در استان اصفهان
اثرات زمان و شدت برداشت روی کربوهیدراتهای غیر ساختمانی و تولید علوفه گونه آگروپیرون تریکوفوروم
بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای خمیر و کاغذ کرافت حاصل از دو گونه ممرز و توس بومی ایران
بررسی فونستیک بال ریشکداران، گیاهان زینتی و زراعی و بیولوژی گونه غالب در شهرستان گرگان
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource

فاکتورهای تغذیه‌ای و حیوانی موثر بر ترکیب چربی شیر/
بطورکلی انتخاب ژنتیکی در جهت افزایش % چربی شیر موجب افزایش در نسبت اسیدهای چرب زنجریه کوتاه و کاهش % اسیدهای چرب زنجیر بلند شیر می‌شود.


مرفولوژی و بیولوژی دو فرم سپردارواوی پسته در استان اصفهان
همچنین ترکیب چربی شیر به شدت تحت تاثیر مرحلهء شیردهی برنامه می‌گیرد، بطوری که در اوایل شیردهی از غلظت اسیدهای چرب زنجیر کوتاه شیر کاشته شده و سپس هفتهء هشتم و دهم شیردهی بر غلظت این اسیدهای چرب اضافه کرده می‌شود.


کارایی تله‌های چسبنده زردرنگ در تعیین تغییرات جمعیتهای فصلی پسیل پسته
از شرایط فصلی و منطقه‌ای موثر بر % چربی شیر می‌توان به منابع غذایی موجود در منطقه اشاره کرد، به طوری که ترکیب چربی شیر به آسانی تحت اثر نوع خوراک و روش تغذیه تغییر می‌کند.


اثر شیرابه زباله بر رشد و عملکرد برنج و اثرات باقیمانده آن


بررسی امکان استفاده از پودر اکسیدآهن ضایعاتی حاصل از فرآیند اسیدشوئی فولاد به عنوان کود آهن


54 out of 100 based on 59 user ratings 1184 reviews

اثرات ازت ، پتاسیم و بر روی غلظت عناصر غذایی برگ ، عملکرد، کیفیت و ریزش جوانه‌های درختان پسته
مقایسه روشهای متفاوت عصاره‌گیری منگنز از خاک به منظور تعیین حد بحرانی این عنصر در مطالعات گلخانه‌ای بر روی گیاه سویا در خاکهای جنوب و جنوب
بررسی اثر سرباره کنورتور(فولادسازی) به عنوان اصلاح کننده در خاکهای اسیدی و کود آهن در خاکهای آهکی
بررسی اثرات کنسانتره و پودر آب پنیر آزمایشگاهی و صنعتی در بهبود کیفی فرآورده‌های آردی گندم مانند کیک ، بیسکویت و ماکارونی
بررسی روشهای تولید نانهای مسطح سنتی و عوامل موثر بر کیفیت آنها
تغییرات میزان گلیکوآلکالوئیدها(آلفاسولانین) در سیب‌زمینی در طول انبارمانی و فرآوری حرارتی
استخراج پکتین از تفاله سیب و پوست لیمو و مطالعه خواص مهم کاربردی آن
بررسی تجربیات گذشته در زمینه افزودن مواد مغذی به غذاهای عمده
تعیین ویژگی‌های یک تنور صنعتی به منظور تولید نان ایرانی
تاثیر شرایط مختلف فرآیند تصفیه برروی ته‌نشینی ناخالصی‌ها در حین سدیمانتاسیون شربت در کارخانه قند اصفهان
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*