بحران مکانیزاسیون کشاورزی از کجا نشات می‌گیرد./

طراحی و روش ساخت ماشین بوجاری تخم گشنیز
طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک‌کن نیمه‌پیوسته خورشیدی غلات (ذرت ، برنج و ...)
بررسی و امکان استفاده از روش مبارزه تلفیقی با آفات مرکبات در سه روستای (زنگشامحله، گلیجان، چالو) شهرستان شهسوار
بررسی مرفولوژی و بیولوژی سن گندم و روشهای مبارزه با آن در روستای پلشت از دهستان بهنام پازوکی، شهرستان ورامین
بررسی مشکلات فنی و اجتماعی مروجین کشاورزی در منطقه فرمانداری کل همدان
بررسی اولویت‌های اجرایی کنترل فرسایش در حوزه آبخیز وهنان (همدان)
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource
تحقیق در رابطه با عوامل موثر در تغییرات کیفی آب مخزن سد طرق و ارائه روشهای بهبود کیفیت آب دریاچه
مقایسه عملکرد و کیفیت خربزه در دو روش آبیاری قطره‌ای و شیاری در شرایط آب و هوایی مشهد
مقایسه آبیاری قطره‌ای و شیاری بر خصوصیات کمی و کیفی خربزه در منطقه تربت جام
تاثیر ماده اصلاحی گچ بر خصوصیات خاک اراضی زه‌دار
مطالعه و بررسی اثرات آبیاری بارانی بر محصول چای
بررسی اقتصادی اثرات سیستم زهکشی و تحلیل بهره‌وری عوامل موثر بر تولید خرما در شهرستان دشتستان
بررسی بهره‌وری و تخصیص بهینه عوامل تولید مرغ گوشتی در شهرستان ساوجبلاغ
تاثیر مقدار آب آبیاری بر رشد رویشی دو رقم نهال جوان زیتون زرد و روغنی
بررسی تغییرات کمی و کیفی میوه خرما در ارقام استعمران و برخی در طول دوره رشد و نمو
اثر قندهای مختلف بر روی صفات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی
بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر در باروری (رشد، نمو و ماده موثره) آویشن
بررسی اثر زمان برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هسپریدین در شمال ایران
گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان (پژوهشی در سه استان چهارمحال بختیاری، اصفهان و خوزستان)
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*