تولید کره به روش صنعتی/

اثر قندهای مختلف بر روی صفات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی
بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و فسفر در باروری (رشد، نمو و ماده موثره) آویشن
بررسی اثر زمان برداشت ارقام مرکبات بر کمیت و کیفیت هسپریدین در شمال ایران
گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان (پژوهشی در سه استان چهارمحال بختیاری، اصفهان و خوزستان)
تنوع زیستی گونه‌های چوبی و اکوسیستمهای آنها در استان گیلان (هیرکانی غربی)
رابطه بین فاکتورهای پوشش گیاهی، رواناب فرسایش و حاصلخیزی خاک و مرتع
تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و سویا
ارزیابی گلخانه‌ای تاثیر متقابل کمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی گوجه‌فرنگی در دو خاک آهکی
اثر کود روی و فسفر در تعادل غذایی و تشخیص کمبود در گندم دیم
تاثیر زمان تخمیر و امولسیفایر در بهبود کیفیت نان "مطالعه موردی: نان لواش نیمه صنعتی"
استفاده از پساب کره شیرین در تولید ماست منجمد نرم
بررسی امکان استفاده از سیب ، گلابی، هویج و تفاله سیب در تهیه نان‌های حجیم
بهینه‌سازی تصفیه شربت خام چغندرقند کارخانه قند مغان
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*