کشاورزی پایدار، تغییرات اقلیم و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی

گرایش محققان کشاورزی پیرامون مشارکت با کارکنان ترویج و کشاورزان (پژوهشی در سه استان چهارمحال بختیاری، اصفهان و خوزستان)
تنوع زیستی گونه‌های چوبی و اکوسیستمهای آنها در استان گیلان (هیرکانی غربی)
رابطه بین فاکتورهای پوشش گیاهی، رواناب فرسایش و حاصلخیزی خاک و مرتع
تاثیر فسفر و آهن بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و سویا
ارزیابی گلخانه‌ای تاثیر متقابل کمپوست و نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیائی گوجه‌فرنگی در دو خاک آهکی
اثر کود روی و فسفر در تعادل غذایی و تشخیص کمبود در گندم دیم
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource

کشاورزی پایدار، تغییرات اقلیم و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی
تغییر شرایط اقلیمی متاثر از نازک شدن لایه ازن که منجر به افزایش متوسط دمای کره زمین، تغییر پراکنش و توزیع بارندگی و بروز شرایط متغیر اقلیمی شده هست در مقیاس بزرگ ، و همچنین اثرات تخریبی بشر در برهم زدن تعادل اکوسیستم‌ها، مدیریت‌های نادرست زراعی و عدم رعایت اصول کشاورزی پایدار در مقیاس کوچک ، باعث پیشروی کویر، افزایش شوری و فرسایش‌های خاکی و آبی و درنهایت از دست رفتن منابع طبیعی و بهم خوردن تعادل اکولوژیکی اقلیم‌های کوچک می‌شود.


تاثیر زمان تخمیر و امولسیفایر در بهبود کیفیت نان "مطالعه موردی: نان لواش نیمه صنعتی"
به طوری که اثر مستقیم این شرایط در تناوب زراعی و حیات گیاهان مورد کشت در اون اقلیم منجر به بروز یا تشدید شرایط محدودنمايندای نظیر مسمومیت و شوری خاک ، دماهای فوق‌العاده، آلودگی هوا و ...


استفاده از پساب کره شیرین در تولید ماست منجمد نرم
می‌شوند و به طور کلی شرایط تنشی را فراهم می‌سازند که گیاه زراعی باید تحت اون شرایط رشد کرده و تولید محصول نماید.


بررسی امکان استفاده از سیب ، گلابی، هویج و تفاله سیب در تهیه نان‌های حجیم


بهینه‌سازی تصفیه شربت خام چغندرقند کارخانه قند مغان


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews

طراحی پایلوت پلنت تصفیه کارخانه قند، بررسی اثرات گل برگشتی بر تصفیه شربت خام، طراحی سیستم فعال‌سازی گل برگشتی
کنترل استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر
تثبیت خصوصیات جنین گندم و نگهداری آن در شرایط مناسب
بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین
بررسی اثر ضدقارچی دی‌استات سدیم در نان
بررسی عوامل موثر در تهیه خمیر منجمد مخصوص نان‌های حجیم
بررسی امکان استفاده از آب پنیر و سیب‌زمینی در تهیه نان
ارزشیابی کیفی گلوتن گندم در ایران و بررسی تاثیر افزودن آن بر خواص رئولوژیکی خمیر
بررسی اثر تحت فشار کلرور کلسیم برحفظ خصوصیات کیفی و ارگانولپتیک ارقام مهم سیب در سردخانه
بررسی امکان استفاده از مخلوط آرد چاودار و گندم در تهیه نان
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*