بررسی بیماری پوسیدگی فیتوفترائی ریشه اسپرس در ایران/


بررسی بیماری پوسیدگی فیتوفترائی ریشه اسپرس در ایران/
به منظور شناسائیی شرایط مولد پوسیدگیهای ریشه اسپرس ، طی سالهای 1372 و 1373 نمونه‌برداریهای متعددی از مناطق مختلف ایران صورت گرفت .


بررسی عوامل موثر در تهیه خمیر منجمد مخصوص نان‌های حجیم
علائم بیماری عمدتا روی گیاهان مسن به صورت پژمردگی قسمت‌هایی هوائی، زردی تا قهوه‌ای شدن برگها و پوسیدگی ریشه‌های اصلی و فرعی بود.


بررسی امکان استفاده از آب پنیر و سیب‌زمینی در تهیه نان
از ریشه‌های پوسیده اسپرس در ایران سه گونه شامل Phytophthora citricola، P.cryptogeaو P.Megasperma جداسازی و اثبات بیماریزائی گردید که دو گونه P.citricola و P.cryptogea برای اسپرس جدید (Matrix nova) می‌باشد.


ارزشیابی کیفی گلوتن گندم در ایران و بررسی تاثیر افزودن آن بر خواص رئولوژیکی خمیر
P.megasperma نیز برای اولین از روی اسپرس از ایران نقل می‌شود.


بررسی اثر تحت فشار کلرور کلسیم برحفظ خصوصیات کیفی و ارگانولپتیک ارقام مهم سیب در سردخانه


بررسی امکان استفاده از مخلوط آرد چاودار و گندم در تهیه نان


60 out of 100 based on 45 user ratings 320 reviews

بررسی کاهش اسیدهای آمینه مصنوعی در جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه‌های گوشتی
اثر نسبت دانه جو به کاه و تجزیه‌پذیری پروتئین بر عملکرد و متابولیست‌های خون بره‌های نر سنگسری
بررسی اثرات کلرید آمونیم و کلرید پتاسیم بر روی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمائی
بررسی و مطالعه عوامل موثر بر صفات اقتصادی گاو گلپایگانی
مطالعه جایگزینی تفاله سیب با تفاله چغندرقند در تغذیه جوانه‌های هلشتاین
اثر نوع منبع کلسیم، سطح کلسیم جیره و اندازه ذرات سنگ آهک ، برعملکرد تولیدی و استخوان درشت نی پا، در جوجه‌های گوشتی
بررسی روشهای مختلف تعیین انرژی متابولیسمی و امکان استفاده از روش تغذیه اجباری در جیره نویسی برای طیور
بررسی اثر افدرین بر ترکیب لاشه گوسفندان بومی ایران
بررسی عوامل موثر و برآورد پارامترهای فنوتیپ و ژنوتیپ صفات اقتصادی در گاوهای شیری نژاد هولشتین
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*