بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی/

بررسی اثر افدرین بر ترکیب لاشه گوسفندان بومی ایران
بررسی عوامل موثر و برآورد پارامترهای فنوتیپ و ژنوتیپ صفات اقتصادی در گاوهای شیری نژاد هولشتین
ارائه یک مدل ساده جهت پیشگویی عملکرد جوجه‌های گوشتی نسبت به افزون میزان مختلف آنزیم در جیره غذایی آنها
ارزیابی مقاومت ارقامی از سیب و گلابی در مقابل عامل بیماری آتشک (Fire blight)
شناسایی، بیماریزایی و پراکنش گونه‌های فوزاریوم ریشه و طوقه گندم در استان خراسان
برررسی امکان جداسازی باکتریهای آنتاگونیست فعال ضداروینیاآمیلووار عامل بیماری آتشک از میان میکروفلور باکتریایی درختان میوه سیب و گلابی
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource

بررسی کلینیکی ترمیم زخم در دیواره بطنی ماهی کپور معمولی/
مراحل ترمیم زخم درحیوانات به تفصیل مطالعه شده ولی توجه کمتری به ترمیم زخم در ماهی‌ها شده هست چون در زمینه ترمیم زخم دیواره بطنی ماهی اطلاعات کافی موجود نبود، این بررسی بر روی ماهی کپور معمولی انجام گرفت .تعداد 171 ماهی کپور معمولی در سن یک‌سالگی انتخاب و بر روی سه گروه 32 عددی از اونها عمل جراحی انجام شد و بقیه بعنوان شاهد مورد مطالعه برنامه گرفتند.


بررسی علل بوته‌میری هندوانه در مناطق جیرفت و کهنوج
از داروی MS222 بمیزان 100ppm در 30 لیتر بمنظور بی‌هوش نمودن ماهی‌ها هستفاده شد.


مدل ریاضی انتقال حرارت در نان ایرانی و در طراحی ماشین پخت
ادامه بی‌هوشی بوسیله دستگاه Recirculator در طول عمل لاپاراتومی میسر گشت .


طراحی و روش ساخت دستگاه آزمون پمپ هیدرولیک تراکتور
ناحیه خط میانی شکم ماهی از پائین محوطه صدری تا بالای ناحیه مخرجی بطول 3 تا 4 سانتیمتر شکافته شد و پس از مشاهده محوطه بطنی دو لبه دیواره شک بهم نزدیک و بخیه گشت .


طراحی، ساخت و ارزیابی جمع‌کننده خورشیدی جدید با پوشش پله‌ای و جاذب متخلخل
بخیه‌ها بصورت تکی بفاصله 1 تا 1/5 سانتیمتر بودند.


مطالعات چگونگی رفتارهای مصرفی آب کشاورزی در دشت میاندوآب از گذشته تا حال
در گروه اول از نخ کات‌کوت کرومیک شماره یک ، گروه دوم از نخ کات ساده شماره 3 و در گروه سوم از نخ پلی‌گلیکولیک شماره سه صفر هستفاده شد.


تعیین ضریب اصطکاک دانه نخود
پس از عمل،ماهی‌ها در سه آکواریوم جداگانه نگهداری شدند و هر 5 روز یک بار تا 50 روز مورد بررسی کلینیکی برنامه گرفتند.


طراحی و ساخت ماشین کاشت بذر هویج مناسب مزارع کوچک
در گروه اول التهاب موضعی متوسط در 40/6 % و التهاب خفیف در 31/25 % مشاهده شد.


مقایسه تلقیح و تشکیل میوه و میزان محصول ارقام گوجه‌فرنگی درکشت پائیزه در خوزستان
در گروه دوم 53/12 % التهاب شدید و 31/25 % التهاب خفیف در 18/75 % ماهی‌ها مشاهده گشت .

با توجه به نتایج بدست آمده نخ کات‌کوت ساده بیشترین واکنش بافتی و نخ پلی‌گلیوکولیک واکنش بافتی جزئی را بهمراه داشت و سطح زخمهای ترمیم یافته در این گروه هموارتر بود بنابراین هستفاده از این نخ در جارحی مایه ارجح‌تر هست .
54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews