معرفی و شناسایی خرما به عنوان یک محصول با ارزش و مقدس در جهت کاهش فقر و گرسنگی جوامع بشری/

اندازه‌گیری و تعیین مقدار الیاف خام (سلولز، همی‌سلولز،لیگنین) در اندامهای مختلف گیاه یونجه در یکسال زراع
اثر درجه حرارت و زمان انبارداری روی برخی از خواص کمی و کیفی‌موثر در فرآورده‌های تبدیلی سیب زمی
اثر فرآیندهای فیزیکی و بیولوژیکی بر روی جو در تغذیه مرغان‌تخمگذار
میزان مشارکت کشاورزان پنبه‌کار دشت مغان در نمایش طریقه‌ای‌برای مبارزه با کرم غوزه پن
بررسی وضعیت فرسایش‌پذیری خاک در حوضه آبخیز سد شهید پارسا-شهرستان فرد
بررسی فیزیکوشیمیایی و حاصلخیزی برخی از خاکهای استان خراسان
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource
تعیین تولید بهینه در یک واحد دامی و زراعی با استفاده ازکاربرد روش برنامه‌ریزی خط
پذیرش کنترل بیولوژیک شپشک استرالیائی توسط باغداران غرب‌مازند
کاربرد سنگهای فسفاته معادن ایران در تغذیه طیور
تعیین انرژی قابل هضم کاه و کاه آمونیاکی و استفاده از آن درجیره بره‌های پرواری
تعین انرژی غذایی لرد صافی و مصرف آن در تغذیه نشخوارکنندگان
بررسی میزان تطابق پذیری گاوهای هلشتاین کانادایی در ایران
بررسی مناسبترین توزیع فراوانی برای پیش‌بینی سیلاب و بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص در استان آذربایجانشرقی
بررسی کارآئی آبنمود واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در حوزه آبخیز مصرف کسیلیان
مقایسه شاخص‌های هیدروگرافهای واحد طبیعی و مصنوعی حوزه آبخیز رودخانه مارون (زیر حوزه ایدنک)
ارزیابی شباهت حوزه‌های آبخیز به منظور بکارگیری شاخص‌های هیدرولوژیکی در حوزه‌های استان کرمانشاه
برآورد تولید رسوب با پارامترهای هیدرومورفوکلیماتیک در حوضه آبخیز قره‌سو
بررسی نیاز آبی شهر مشهد و امکان جایگزینی فاضلاب‌های خانگی تصفیه شده با آبهای مورد استفاده در آبیاری دشت مشهد
بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک شور در جنوب خراسان
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*