مکانیزاسیون، محور توسعه کشاورزی، نگرشی تحلیلی بر چرخه صحیح استفاده از ماشین در کشاورزی/

مقایسه شاخص‌های هیدروگرافهای واحد طبیعی و مصنوعی حوزه آبخیز رودخانه مارون (زیر حوزه ایدنک)
ارزیابی شباهت حوزه‌های آبخیز به منظور بکارگیری شاخص‌های هیدرولوژیکی در حوزه‌های استان کرمانشاه
برآورد تولید رسوب با پارامترهای هیدرومورفوکلیماتیک در حوضه آبخیز قره‌سو
بررسی نیاز آبی شهر مشهد و امکان جایگزینی فاضلاب‌های خانگی تصفیه شده با آبهای مورد استفاده در آبیاری دشت مشهد
بهره‌برداری پایدار از منابع آب و خاک شور در جنوب خراسان
تاثیر مقادیر آب و سطوح مختلف کودی بر عملکرد گیاه پنبه
Using memcached in Rails app with Single Table Inheritance?
Is a Slice 256 enough for Apache2 + Passenger hosting AT LEAST 4 Rails sites?
Capistrano on Windows: 'cap deploy' defaults to wrong username
What's the best guide to Rails routes for the totally confused?
Any Rails Plugin/Gem available to facilitate users to import their profile info from LinkedIn?
How to test a rails model that accepts nested attributes with Cucumber
how to delete rails log file after certain size
rails accepts_nested_attributes_for :reject_if not working
Subquery in Rails report generation
How to remove .xml and .json from url when using active resource

مکانیزاسیون، محور توسعه کشاورزی، نگرشی تحلیلی بر چرخه صحیح استفاده از ماشین در کشاورزی/
امروزه مکانیزاسیون و کاربرد ماشین در تولید محصولات کشاورزی یک ضرورت محسوب می‌شود.


تاثیر فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گیاهان خیار و هویج و خصوصیات خاک
در این مقاله سعی شده، در ابتدا نحوه برخورد کشاورز با ماشین و شرایط موثر در تصمیم‌گیری او به شرکت در مکانیزاسیون مطرح، و پس از اون با فرض تمایل و رغبت به بهره‌گیری از ماشین، به اهرم‌های حمایتی لازم از کشاورز در اجرای مکانیزاسیون پرداخته و سپس در خصوص هدایت کشاورز حمایت شده تمایل به مقصد و تکمیل چرخه صحیح هستفاده از ماشین در کشاورزی مطالبی ارائه می‌شود.


بررسی یکنواختی پخش آب در آبیاری بارانی در اراضی شیبدار
در انتها نیز نگرش مختصری گرفته تا با توجه به مجموعه عوامل، و ریشه‌یابی کاستی‌ها با ترمیم چرخه مسیر، توسعه مکانیزاسیون و راه برنامه‌ریزی‌های کلان همواره و پیشنهادهای لازم ارایه شود.


تخمین تبخیر - تعرق بالقوه گیاه مرجع و رسم خطوط هم‌تبخیر - تعرق برای ایران


بررسی اثر فاضلاب‌های تصفیه‌شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گوجه‌فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک


66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews

تخمین رواناب سالانه با استفاده از عوامل هواشناسی و خصوصیات فیزکی حوضه‌ها در استان فارس
تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه
مدل کامپیوتری منابع آبی دشت ارومیه
تبخیز - تعرق پتانسیل گیاه مرجع در مشهد و مقایسه روشهای تجربی با آن
تاثیر دو روش آبیاری بارانی و شیاری بر عملکرد و کیفیت پنبه
بررسی کاهش رواناب انتهائی در آبیاری موجی
پیامدهای آزادسازی بازار سموم شیمیایی در ایران
بررسی بازاریابی پسته شهرستان رفسنجان
تحلیل اقتصادی واحدهای پروازبندی گوساله در استان فارس
تحلیل اقتصادی بیمه محصولات زراعی در استان فارس : مطالعه موردی گندم و چغندرقند
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*