مطالعه آنزیم پراکسیداز در کهنسال‌ترین درخت ارس در استان سمنان و مقایسه آن با سه پایه کهنسال دیگر در همان منطقه/


مطالعه آنزیم پراکسیداز در کهنسال‌ترین درخت ارس در استان سمنان و مقایسه آن با سه پایه کهنسال دیگر در همان منطقه/
از برگ و میوه‌های یکساله درخت ارس دیرزیست سمنان و همچنین سه پایه ارس با کهولت نسبی (شاهد) در شرایط اکولوژیک ثابت نمونه شد.


بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله پنبه دانه در جیره جوجه‌های گوشتی
اونزیم پراکسیداز در همه نمونه‌ها از نظر کمی و کیفی بررسی و مطالعه گردید.


تاثیر تغذیه نیمچه و سطوح انرژی و چربی جیره تخمگذاری بر عملکرد مرغان های‌لاین
از نظر کمی تفاوت‌های اندکی بین نمونه‌های شاهد و درخت دیر زیست مشاهده می‌شود اما از نظر کیفی نمونه‌های شاهد تفاوت‌های فراوانی با نمونه‌های درخت دیرزیست نشان می‌دهند.


تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی گوسفند قره‌گل
نتایج این تحقیق همچنین بیان می‌کند که ما قادر خواهیم بود با هستفاده از الگوهای اونزیمی مشترک ، نمونه‌های مربوط به هر درخت را تفکیک کنیم.


بررسی اثر استرس گرمائی بر افزایش وزن و رشد الیاف پشم و بره‌های نر گوسفند نژاد کرمانی


ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر صفات تولیدی مرغهای بومی ایستگاه تحقیقاتی استان اصفهان


72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews

تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین و اثر کاربرد چربی در جیره جوجه‌های گوشتی در شرایط استرس گرمایی بلندمدت
بررسی و یقینی درصد ریسندگی جنسی مولدین ماده تاس‌ماهی روسی (چالباش) در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر (چالباش پائیزه)
رابطه بین فراسنجه‌های فیزیولوژیک و باروری ماده گاوهای هولشتین
اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره و تجزیه‌پذیری آن بر خصوصیات شیرواری گاوهای هلشتین
بررسی بیماری پژمردگی پنبه در استان خراسان
بررسی پوسیدگی طوقه و ریشه خربزه (بوته میری) در استان خراسان
بررسی ویروس موازئیک کاهو و تعیین پراکنش آن در منطقه مشهد
بررسی مقاومت ارقام مختلف کاهو نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی
بررسی بیماریهای فوزازیومی گوجه‌فرنگی در شهرهای شمالی استان خراسان
Dynamic Paths in Helper
How do I redirect multiple actions to a single action while maintaining DRY?
Restful Rails controller for Flex front end
What are the best gems for social networking features?
Rspec integration tests without cucumber?
Create a new user with new openid login authlogic
How to join multiple tables with one to one relationships in rails
Is the Map Rails Kit worth the money?
Aggregating feeds in Rails application
Trying to define named_scopes and other ActiveRecord relationships on all models
*