طراحی و ساخت اتاق تمیز با کلاس 000/100 جهت راه اندازی دستگاه کاشت یونی


طراحی و ساخت اتاق تمیز با کلاس 000/100 جهت راه اندازی دستگاه کاشت یونی
این طرح در دو مرحله انجام گرفته هست: 1- مرحله اول کلیه انواع مختلف اتاق تمیز با درجات مختلف و محاسبه ابعاد مورد نیاز از نظر تئوری جهت هستفاده طرح های پیشرفته تحقیقاتی فیزیک 2- ساخت راه اندازی در ابعاد تعیین شده .


مطالعه و بررسی انتقال حامل‌ها در فضای حقیقی در چاه‌های کوانتومی و کاربرد آن در ساختار چند لایه‌ای AlGaAs


مطالعه نظری و ساخت لایه نازک ZnS و بررسی اثر بازپخت و پرتودهی الکترونی بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی آن


78 out of 100 based on 53 user ratings 128 reviews

مطالعه اثر ناخالصی Y و Gd بر ساختار ابررساناهای گرم بر پایه بیسموت
ساخت نانو ذرات اکسید آهن به روش مایسل معکوس و اندازه‌گیری خواص فیزیکی آن
تابع ساختار و عامل شکل پایون خنثی
بررسی تابش چرنکوف نسبیتی در حضور دی الکتریک جاذب و مغناطیده
شبیه سازی تابش تراهرتز ناشی از انتشار پالس لیرز فمتوثانیه در هوا
تعیین طول پخش و طول برونیابی نوترون در گرافیت به روش تجربی پیل سیگما و شبیه سازی با کد MCNP
مطالعه نظری رسانش موازی در ساختار دور آلاییده p-Si/SiGe/Si
بررسی عددی برهم کنش سولیتانها با دامنه های نابرابر در فیبرهای نوری
کوانتش امواج الکترومغناطیسی در کریستالهای فوتونی به روش تابع گرین
مقایسه عددی و تحلیلی بین روش های همجوشی محصور شدگی لختی و محصور شدگی لختی -تنگش کروی
حل عددی معادلات آهنگ ناظر بر همجوشی با موئون کاتالیز شده در مخلوط دوتریم-تریتیم و محاسبه بهره همجوشی
طراحی و ساخت کاواک مایکروویو با استفاده از فریت استرانسیم
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*