تونل‌زنی کوانتومی در حضور نیروهای اتلافی با پتانسیل بالا


تونل‌زنی کوانتومی در حضور نیروهای اتلافی با پتانسیل بالا
با توجه به اینکه اثرات نیروهای اتلافی منحصر به ابعاد ماکروسکوپی نیست، لزوم بررسی و حل مسائل در ابعاد اتمی در حضور این نیروها که در حیطه مکانیک کوانتومی هست آشکار می‌گردد.


ساختار نوار انرژی سیستم YBCO و بررسی اثر فشار الکترواستاتیکی بر خواص الکترونیکی آن
در این طرح به بررسی پدیده تونل‌زنی به عنوان یکی از جلوه‌های بارز مکانیک کوانتومی در سیستمهای پرداخته می‌شود که این نیروهای اتلاقی حضور دارند.


نانو چرخ دنده کوانتومی
برای این کار، پتانسیل به صورت (فرمول) و نیروی اتلاقی متناسب با سرعت (-P) انتخاب شده هست.


ریزشبکه‌های دینامیکی: رهیافتی نو به گرانش کوانتومی و برآمدن فضا-زمان و مکانیک کوانتومی
م.


بررسی نحوه تشکیل و ساختار لایه‌های نازک به روش نظریه تابعی چگالی کوانتومی
هورن و م.


تغییر شکل نانولوله‌های کربنی در محیط‌های متفاوت
رضوی برای پتانسیلهای شامل توانهای معکوس r روشی ارائه داده‌اند.


کاربردهای تداخل‌سنج لوید
در این روش گام نخست تعیین هامیلتونی هست و برای بخش اصلی مسأله همراه با نیروی اتلافی هست، نمی‌تواند به کار گرفته شود.


مقایسه ساختار بلورشناسی کلسیت های رسوبی و هیدروترمال در معادن میکای استان آذربایجان غربی
اما با هستفاده از عملگرهای مرتب شده وایل تعمیم یافته که م.


کوارک-گلوئون پلاسما و سرچشمه اعداد جادوئی هسته‌ای
هورن و م.

رضوی/مرجع 1/ارائه داده‌اند، از فرمول‌بندی دیگری که توسط م.

کملا و م.

رضوی/مرجع 2/برای حل مسأله تونل‌زنی از یک پتانسیل غیر هارمونیک (شامل جمله توان سوم مکان علاوه بر توان دوم) معرفی کرده‌اند، بهره گرفته شده هست.

بدین ترتیب ذره در لحظه t =0 در داخل چاه پتانسیل برنامه می‌گیرد و با گذشت وقت مقدار چشمداشتی مکان و سرعت محاسبه می‌شود.

انرژی ذره و ابعاد پتانسیل طوری انتخاب شده هست که انرژی ذره در t =0 کمتر از ماکزیمم ارتفاع سد پتانسیل باشد.

طبق محاسبات، در غیاب نیروهای اتلافی، پدیده تونل‌زنی به وضوح دیده می‌شود.

اما اتلاف متناسب با توان اول سرعت، تأخیر در تونل‌زنی را نشا می‌دهد.

با افزایش ثابت اتلاف () از یک معین به بعد تا وقتی که محاسبات قابل قبول هست ضمن رخ دادن یک نوسان، اثری از تونل‌زنی و عبور از سد مشاهده نمی‌شود و چنانچه بتوان تعداد جملات در نظر گرفته شده در بسط تیلور را با هستفاده از کامپیوترهای با قدرت بسیار بیشتر زیاد نمود، شاید بتوان با اطمینان بیشتری این پدیده مهم یعنی گیرافتادن ذره و نوسان اون در داخل چاه پتانسیل تا وقتهای بیشتر را بررسی کرد.

در همه موارد ثابت بودن انرژی در غیاب اتلاف، ملاک صحت محاسبات در نظر گرفته شده هست.
54 out of 100 based on 39 user ratings 1214 reviews