بررسی حالت های سطحی در بلورهای فوتونی و کاربردهای آن

بعد پنجم جایگزینی برای انرژی تاریک
مطالعه ساختار پوسته و لرزه‌خیزی منطقه تهران
محاسبه بهره و جمعیت نسبی زیرترازهای گذارهای مختلف لیزر اشعه Xدر آهن نئون گونه با استفاده از طرح تحریک برخورد
اندازه‌گیری میزان رادون آب شرب منطقه قاینات
بررسی مدل‌های انرژی تاریک فانتوم
واپاشی نوترونی در میدان مغناطیسی خارجی متغیر با تقارن استوانه‌ای
تولید فوتونی و الکترونی پایون خنثی
مزیت‌های کاربرد همزمان دو کاوه مختلف در میکروسکوپی میدان نزدیک
مطالعه‌ی ساختار بلوری GaAs,AlAs,ZnS با استفاده از روش تابعی چگالی
شبیه‌سازی مونت کارلو کندسازی نوترون‌های 14MeV و بررسی صدمات ناشی از نوترونها در مواد اولین دیواره راکتورها و ماده هدف ژنراتورهای نوترون گداخ
بررسی خواص آماری بازار الکتریسیته
طراحی و ساخت حسگر باریک شده فیبر نوری به منظور اندازه‌گیری آلبومین سرم خونی گاو
تصحیحات افت و خیز ابررسانایی در رسانندگی گرمایی فلزات دانه ای
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*