بررسی آشکارسازهای ردپای هسته ای در آشکارسازی شکافت و شبیه سازی برای سوخت های شکافت پذیر به وسیله کد MCNPX

سوئیچینگ تمام نوری با استفاده از ساختار SCISSOR دو کاناله در نیمه هادی و مواد چلکوجناید
تعیین ضریب انتشار فیلتر و ابعاد بهینه ی چنبره جهت طراحی و ساخت دستگاه پایش غلظت گاز رادن درون خاک
بررسی رفتار سیستمهای شبه آیزینگ نزدیک نقاط بحرانی به روش مونت کارلو
طراحی و ساخت ایزولاتورهای مگنتوفوتونی بر پایه موجبر کاواک های تزویج شده
بررسی تولید هماهنگ دوم لیزر تشدیدی از پلاسمای فروچگال و ارائه ی مدل بلور فوتونی
اندازه گیری ضخامت لایه با استفاده از روش طیف سنجی تخلیه القایی لیزری (LIBS)
ساخت لیزر فیبری فمتو ثانیه بر پایه ی اثر چرخش قطبش غیر خطی: بررسی عددی و تجربی
مدل سازی پدیده پخش غیر عادی حافظه دار در فضای محدود، با روش مشتقات کسری
بررسی مدل های پخش-برهمکنش حل پذیر با و بدون در نظر گرفتن اصل طرد
اثر شدت نور کنترل کننده (همدوس و ناهمدوس) بر سرعت انتشار نور کاوشگر در یک محیط پاشنده
نیروی تشعشعی وارد بر اتمها در امواج ایستای شتابدار
مزدوج فاز اپتیکی در مواد پلیمری نورشکست
ایجاد درهم تنیدگی کوانتومی در سیستم های اتم-کاواک-لیزر با روش گذار بی دررو
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*