آنالیز سطح های تغییر یافته سیلیکون توسط لیزر با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

محاسبه خواص ساختاری، الکترونی و گرادیان میدان الکتریکی ترکیبات NpPd3 و NpRh3
بررسی پدیده‌ی پراکندگی القایی بریلوین و بکارگیری آن در کاواک لیزر Nd:YAG
بازبهنجارش در شرایط مرزی و یا پس زمینه غیر بدیهی
ساخت و مشخصه یابی توری پراش قابل تنظیم با دما برای استفاده در سیستم اندازه گیری نمایه لیزر گاز کربنیک و مدولاتور فضایی
شبیه سازی عددی انتشار پالسهای سالیتون در فیبرهای نوری با در نظر گرفتن اتلاف فیبر نوری و پاشندگی مرتبه سوم
مدل سازی انتقال کوانتومی در قطعات نیمه هادی
تولید و بررسی مشخصات ساختاری نانو بلورهای اپتیکی KTP و اثر آلایش های مختلف بر آن
خواص ارتعاشی مولکول DNA و تاثیر آن بر رفتار الکترونی سامانه فلز-DNA-فلز
بررسی دینامیک واهلش حامل در لیزرهای نقطه کوانتومی
Reliability استفاده از 137-Cesium درAttenuation Correction تصاویر به دست آمده از MCD
بررسی دز دریافتی اندام پیرامونی در بیماران در معرض رادیوتراپی
کدگذاری چگالیده ی کوانتومی
تورم در کیهان شناسی کلوزا-کلین
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*