بررسی تفاوت های ساختاری و طیف سنجی میله های بس بلوری Y2O3،Al2O3 و YAG تهیه شده از پودرهای با ابعاد نانویی مختلف با استفاده از XRD،Raman و SEM

بررسی دز دریافتی اندام پیرامونی در بیماران در معرض رادیوتراپی
کدگذاری چگالیده ی کوانتومی
تورم در کیهان شناسی کلوزا-کلین
رشد و مشخصه یابی لایه های نازک نانو ساختار اکسید قلع تهیه شده بوسیله ی تبخیر با اشعه الکترونی
سیستمهای کوانتومی حل پذیر شبه کامل
امکان سنجی ساخت قطعات نوری مورد استفاده در مخابرات و صنعت
مدلسازی انتقال کوانتومی در قطعه ماسفت در ابعاد نانو
کاربردهای اپتیک پراشی در تله اندازی نوری
بررسی ساخت نانوذرات فریت نیکل به روش سل – ژل و اندازه گیری خواص فیزیکی آن
محاسبه ثابت انتشار و میدان امواج الکترومغناطیسی در موجبرهای کریستال فوتونی چند لایه
انتشار موج در فیبرها با آثار غیرخطی و پاشندگی مراتب بالاتر
مطالعه خصوصیات نانو ذرات CdSe و وابستگی آنها به اندازه ی ذره
اثرات جذب دو فوتونی و اختلال غیرخطی بر روی برهمکنش سالیتون های فضایی و برداری در محیط غیرخطی کر
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*