بررسی ناپایداری‌های هیدرودینامیکی و پارامترهای فیزیکی موثر بر آن در همجوشی محصورشدگی لختی

شبیه سازی انتشار نور در کف تر
گذارهای فاز کوانتومی در سیستم S=1
بررسی انتشار نور در کف خشک سه بعدی، کف تر و مواد دانه ای دو بعدی
تأثیر میدان‌های الکتریکی فضایی و مغناطیسی بر انرژی بستگی ناخالصی و خودقطبیده‌گی در سیم کوانتومی مربعی
آنتروپی تسالیس و نظریه اطلاعات
اثر برهم کنش تبادلی در ساختار نواری و شکل‌گیری پدیده کندو
شبیه‌سازی عددی جریانی گرانی کف اقیانوس روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم
بررسی اثر شکست تقارن لورنتس در فرایند تولید ذرات در فضا-زمانهای در حال انبساط
مطالعه تحلیلی زمان تونل زنی در ساختارهای نامتناجس مغناطیسی
تشکیل نانوذرات فلزی بر روی زیر لایه شیشه و سیلیسیوم با استفاده از پلاسمای هیدروژنی
حل‌های با تقارن کروی در گرانش f(R( در شامه
بسته‌های موج در کیهانشناسی کوانتومی
مطالعه خواص مکانیکی آلیاژ Cu- Ni در مقیاس نانو
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*