امپدانس مغناطیسی آلیاژهای آمورف نانوساختار مغناطیسی نرم پایه آهن در گستره 1 مگاهرتز تا 4 گیگاهرتز

مطالعه نظری و محاسباتی اثرهای ناشی از آنتروپی در فیزیک پلیمرها
بررسی عددی اثر دی الکتریک و میدان مغناطیسی بر روی کاشت یون به روش غوطه ور شدن در پلاسما
مطالعه میزان تولید فوتوالکترون از یک لایه نازک فوتوکاتد PMT
اثرات غیرخطی ایجاد شده به وسیله امواج الکترومغناطیس قوی در پلاسمای الکترون-پوزیترون-یونی مغناطیده
انتخاب غلاف مناسب چشمه Am-Be در سیستم PGNAA
مطالعه خواص نانوشاره ها با روش عکسبرداری پیسه لیزری
آهنگ انتقال انرژی در ساختارهای نیمرسانای نانومتری
تهیه ی پودرهای نانومتری اورتوفریت ایتریوم جانشانی شده با بیسموت از روش سل-ژل و بررسی خواص فیزیکی آن
بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب های Fe1+xCo2-xGa,Fe1+xCo2-xAl(x=0,0.5,h(
ساختار ریاضی نظریه ی واهمدوسی در چارچوب روش پادکوانتش برزین
بررسی امکان بیناب نمایی جذبی در ناحیه ی فروسرخ
مقایسه سینترینگ قرص های سوخت به دست آمده از روش ADU و AUC
مدل آشکارساز نقطه ای مجازی و کاربرد آن در تعیین بازده آشکارسازهای HPGe
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*