بررسی کوانتومی پدیده رامان بر روی بلورهای مختلف

بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات کبالت - سریم (Co-Ce)، تهیه شده به روش هم رسوبی
انتگرال پذیری سامانه های غیر خطی در اپتیک کوانتومی
بررسی تاثیر ضخامت و دما بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی فیلم های نازک Bi2Te3
بررسی انتشار پرتو نور در محیط های غیرخطی
مطالعه کدهای کوانتومی و کلاسیکی و درهمتنیدگی کوانتومی با استفاده از جبرهای نیم-ساده
اثر تابش پرتو گاما روی تغییر امپدانس الکتریکی چند نوع خازن (غیر سرامیکی) در دزها و فرکانس های مختلف
رشد و بررسی خاصیت نورتابی نانو ذرات نیم رسانای ZnS : Mn
شبیه سازی میکروسکوپ هم کانونی نور سفید به منظور برجسته نگاری سطح و اندازه گیری ضخامت فیلم اپتیکی نازک در ابعاد میکرون و زیر میکرون
تبادل حالت های کوانتومی بین دو اتم سه ترازی لامبدا-گونه با استفاده از روش گذار بین دررو بدون اثرات ناهمدوسی
کنش های تصحیح یافته در نسبیت عام
بررسی اثر محیط و اندازه ذرات روی فرکانس های پلاسمونیک نانوذرات اکسید قلع (IV)
درهم تنیدگی کوانتومی و نظریه های متغیر پنهان
تحلیل QCD توزیع پارتون ها بر اساس چند جمله ای های ژاکوبی: حالت غیر یکتا، تامرتبه NNLO
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*