مطالعه پتانسیل کل در برهمکنش یون های سنگین با استفاده از داده های توزیع سد همجوشی

محاسبه ی سطح مقطع پراکندگی در برخورد پروتون با اتم هیدروژن و هلیوم توسط فرمول بندی فادیف در کانال تهییج
استفاده از بطری مغناطیسی برای محدود سازی پلاسمای ECR
بررسی سیستم های کوانتومی در نمایش تکانه
انتقال جمعیت همدوس به روش گذار بی ‌درروی SCRAP
ایجاد درهم تنیدگی اتم - فوتون با استفاده از روش گذار پی دررو(ی) کسری
جرم ویریال در کیهان شناسی DGP
ارایه یک پتانسیل اپتیکی برای بررسی داده های سطح مقطع واکنش مستقیم و همجوشی در مورد سیستم 6He+209Bi در انرژی های نزدیک به سد کولنی
عکسبرداری نجومی با CCD پردازش و آنالیز تصاویر با IRAF
مطالعه شار گامای باقیمانده های ابرنواختری با توجه به مشاهدات HESS
سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات اکسید مس با استفاده از روش سل - ژل
مطالعه طیف جذبی و پاشندگی در حضور کریستال‌های فوتونی
بررسی اثر محدودکنندگی کوانتومی و اندازه‌گیری پاسخ‌های غیرخطی نانوذرات CdSو ZnS
بررسی رفتار غیر خطی پلاسمای سرد مغناطیسی در حضور پالس کوتاه لیزر فمتوثانیه ای
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*