بررسی انتشار نور در کف خشک سه بعدی، کف تر و مواد دانه ای دو بعدی

هیگز کوچک
حل تحلیلی معادلات مکانیک کوانتومی نسبیتی و غیر نسبیتی و بررسی تقارن PT
آزمون سطوح غیرکروی با استفاده از تمام‌نگار رایانه‌ای
ساختن شاهدهای درهمتنیدگی تجزیه ناپذیر بهینه و نگاشتهای مثبت متناظر و کاربرد آنها در بررسی درهمتنیدگی حالتهای کوانتومی
بررسی تجربی اثر دمای بازپخت و پارامترهای لایه نشانی بر خواص اپتیکی، الکتریکی، ساختاری و الکتروکرومیکی لایه های نازک اکسید نیکل
بررسی ساختار باند بلورهای فوتونی با در نظر گرفتن وابستگی ثابت دی الکتریک به فرکانس
بررسی ساختارهای دینامیکی لایه کرومسفر و ناحیه انتقالی اتمسفر خورشید
محاسبه پتانسیل در برهمکنش بین هسته های تغییر شکل یافته – کروی با استفاده از روش D.F. و پتانسیل نوکلئون از نوع M3Y
بررسی خواص ترمودینامیکی و ساختاری مایعات با مولکولهای کروی و غیر کروی در دو و سه بعد
هامیلتونی های غیر هرمیتی
انباشت فیلم های نازک اکسید سیلیسوم با تکنیک های پوشش دهی غوطه وری و غوطه وری وابسته زاویه ای
بررسی تابع ساختار و عامل شکل پایون باردار
مطالعه طیف انواع جبرهای نیم ساده جابجاپذیر با استفاده از جبر ینگ - بکستر و رویکرد Bethe-Ansatz
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*