اثر تداخل کوانتمی در مشخصات اپتیکی سیستم‌های کوانتمی

بررسی حالت‌های همدوس ذرات نسبیتی کلاین - گوردن
خواص ترابرد الکترون ها در نیمرسانای ALxGa1-xAs با درصدهای مولی متفاوت در میدان الکتریکی بالا
بررسی تغییرات دوره تناوب در ستاره دوتایی گرفتی نزدیک AK HER
ساخت دستگاه لیدار با روش مشاهده مسیر نور لیزر
نیتریده کردن فلز تیتانیوم به وسیله یون‌های پر انرژی تولیدی در دستگاه پلاسمای کانونی سهند (نوع فیلیپوف)
بررسی نیروی بین سالیتون‌های توپولوژیک
متقارن‌سازی (SU(2 در کنش وایل-دیراک
بررسی حالتهای اکسایتونی در نانو ساختارهای نقاط کوانتومی نیمه‌رسانا
دزیمتری تابش‌های هسته‌ای با استفاده از ترانزیستور MOSFET
رفتار مغناطیسی و الکتریکی نیمه‌هادیهای مغناطیسی Zn1-x (TM)xO (TM=Mn,Fe,Co)
ساخت و مشخصه‌یابی سرامیک‌های پیزوالکتریک PZT با ابعاد نانویی و میکرونی با استفاده از SEM و XRD و طیف‌سنجی RAMAN
محاسبه توابع توزیع کوارک سازنده و تحول Q2 ممانهای کوارک سازنده درون پروتون
فشار کوانتومی
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*