بررسی اثر نقص‌ها بر نانولوله‌های تک دیواره کربنی

تاثیر سطوح مختلف کولین وانرژی حاصل از اسید چرب بر عملکرد وکیفیت ?شه در جوجه های گوشتی
ارزیابی اثرات ریسک تغییر اقلیم بر عملکرد گندم و ارائه راهکارهای سازگاری با آن (مطالعه موردی: جنوب دشت خوزستان)
مکان یابی سدهای زیرزمینی در سیستم حوزه آبخیز و ارائه یک الگوی مناسب طراحی در مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بفره سبزوار)
مدلسازی رویش علفهای هرز در آفتابگردان و لوبیا تحت سیستم‌های مختلف آبیاری
بررسی میزان کاهش شوری و نیترات زه آب کشاورزی توسط فیلترهای شنی حاوی مواد آلی و معدنی
کلونینگ و بیان ژن فیتاز (phyC) در اشرشیاکلی
How do I create a silverlight editable listbox?
How do I open a TCP socket from SilverLight?
How can I make the Silverlight ScrollViewer scroll to show a child control with focus?
Determine the version of my Silverlight app
Silverlight: Canvas overflows
Why is my Silverlight client not finding the clientaccesspolicy file when I switch to SSL?
Using Preview Technology in Production Software
Silverlight magnify contents of one canvas and show zoom contents in another canvas
FIPS-compliant Isolated Storage in WinXP?
Blend 3 - Keyboard Shortcut to switch between design and xaml views?

بررسی اثر نقص‌ها بر نانولوله‌های تک دیواره کربنی
هدف این رساله بررسی ویژگی‌های نانولوله‌های کربنی دارای نقص هندسی هستون-والز ومقایسه اونها با نانولوله‌های کامل هست.


کاربرد تکنیک های PCR-RFLP وSpecies-specific PCR برای شناسایی گونه‌های جایگزین درغذاهای دریایی
در این بررسی از رهیافت‌های کلاسیکی و کوانتومی هستفاده شده و شبیه‌سازی‌ها بر پايه اونها انجام گرفته هست.


بازیافت پروتئین از ماهیان کم مصرف و محصولات جنبی
در بخش اول رساله، شبیه‌سازی کلاسیکی به روش دینامیک مولکولی برای جذب گاز زنون برروی نانولوله نقص‌دار انجام شده هست و در اون با محاسبه کمیت‌های مختلفی مانند گرمای جذب، پوشش، و انرژی بستگی نشان داده شده هست که نانولوله‌ها جاذب‌های بسیار خوبی برای گاز زنون هستند.


تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری
در بخش دوم رساله شبیه‌سازی کوانتومی ab initio جهت بررسی خواص نانولوله‌های نقص‌دار و مقایسه اونها با نانو‌لوله‌های کامل انجام شده هست.


تعیین بهترین رژیم غذایی جهت تولید انبوه کرم ساقه خوار ذرت، Sesamia cretica Led.(Lep.: Noctuidae
در این بخش ساختار نواری و چگالی حالت‌ها برای نانولوله‌های کامل و نقص‌دار با هستفاده از کدهای Quantum?Espresso و محاسبه، و نشان داده شده هست که نانولوله فلزی (5 ،‌5) شبیه‌سازی شده در اثر وجود نقص هستون-والز به نیمرسانا تبدیل می‌شود و خواص نواری والکترونی اون به شدت تغییر می‌کند.


ارزیابی تنش خشکی در چند گونه از جنس آژیلوپس


شناسایی ارقام مقاوم سیب زمینی به ویروس Y با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCAR


78 out of 100 based on 33 user ratings 308 reviews

بررسی اثرات فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک بر روی وضعیت زادآوری تیپ های جنگلی بلوط در زاگرس شمالی (مریوان)
تاثیر روی در کارایی مصرف نیتروژن در جو بهاره
بررسی مرفولوژیکی و مولکولی تحمل به شوری در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا
مطالعه ترکیب اسانس و تخلیص متابولیتهای ثانویه از اندام های هوایی گیاه Ferula orientalis
بررسی آلومتریک صفات و مدلسازی رشد میوه در 14 فنوتیپ گردو(.Juglans regia L)
تجزیه و تحلیل نهاده و ستانده انرژی در کشت مکانیزه سیب زمینی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و منطق فازی (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)
تعیین ظرفیت برد فیزیکی و اجتماعی - روانی در پارکهای شهری
تعیین معیارهای طبیعت گردی و اولویت بندی آنها در پارک های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش دلفی و مدل AHP (مطالعه موردی: پارک جنگلی تلار قائمش
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*