بررسی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی ساختارهای لایه ای فیبوناچی

بررسی اثرات فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک بر روی وضعیت زادآوری تیپ های جنگلی بلوط در زاگرس شمالی (مریوان)
تاثیر روی در کارایی مصرف نیتروژن در جو بهاره
بررسی مرفولوژیکی و مولکولی تحمل به شوری در تعدادی از ژنوتیپ های کلزا
مطالعه ترکیب اسانس و تخلیص متابولیتهای ثانویه از اندام های هوایی گیاه Ferula orientalis
بررسی آلومتریک صفات و مدلسازی رشد میوه در 14 فنوتیپ گردو(.Juglans regia L)
تجزیه و تحلیل نهاده و ستانده انرژی در کشت مکانیزه سیب زمینی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و منطق فازی (مطالعه موردی شهرستان اردبیل)
How do I create a silverlight editable listbox?
How do I open a TCP socket from SilverLight?
How can I make the Silverlight ScrollViewer scroll to show a child control with focus?
Determine the version of my Silverlight app
Silverlight: Canvas overflows
Why is my Silverlight client not finding the clientaccesspolicy file when I switch to SSL?
Using Preview Technology in Production Software
Silverlight magnify contents of one canvas and show zoom contents in another canvas
FIPS-compliant Isolated Storage in WinXP?
Blend 3 - Keyboard Shortcut to switch between design and xaml views?

بررسی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی ساختارهای لایه ای فیبوناچی
چکیده: در سالهای اخیر بلورهای فوتونی کاربری های زیادی پیدا کرده اند.


تعیین ظرفیت برد فیزیکی و اجتماعی - روانی در پارکهای شهری
این بلورها به دلیل دارا بودن ساختار متناوب خواص جالبی در زمینه های مختلف اپتیکی از خود نشان می دهند.


تعیین معیارهای طبیعت گردی و اولویت بندی آنها در پارک های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش دلفی و مدل AHP (مطالعه موردی: پارک جنگلی تلار قائمش
علاوه بر ساختارهای متناوب، ساختارهای شبه متناوب هم خواص مشابهی از خود بروز می دهند.


بررسی ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی و شوری و شناسایی مکانیسم‌های مولکولی مقاومت ا
از جمله مهمترین ساختارهای شبه پریودیک می توان به ساختارهای فیبوناچی ،تو- مورسو دو دورهای اشاره کرد.در این پروژه خواص اپتیکی خطی و غیر خطی ساختار های لایه ای فیبوناچی مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


ارزیابی تعدادی از ژنوتیپ های بومی کدو (Cucurbita pepo L.) از نظر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت در استان گیلان
خواص اپتیکی خطی و غیر خطیاز قبیل ضریب تراگسیل، گاف باند فوتونیکی و دو پایداری اپتیکی مورد مطالعه برنامه گرفت.


بررسی تأثیرات سناریوهای مختلف تخصیص آب در دوره آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم ( مطالعه موردی در حوضه بهشت آباد کارون شمالی)
در این راستا فرض کردیم لایه های تشکیل دهنده ساختاراز جنس مواد دی الکتریک معمولییا فرامواد باشند.


ارزیابی خودپالایی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز
فرامواد به دلیل داشتن ضریب شکست منفی خواص بسیار جالبی را در بررسی ضریب تراگسیل و خواص غیرخطی از خود بروز می دهند.


بررسی تحمل به خشکی در نسل F3حاصل از تلاقی بین گونه‌ای گلرنگ اهلی (Carthamus tinctorius)و وحشی (C. oxacantha)
در بررسیخواص غیر خطی نیز فرض شده هست که جنس یکی از دو لایه تشکیل دهنده ساختار، غیر خطی باشد.


تدوین برنامه چوب‌خشک‌کنی بر پایه تئوری انتشار برای گونه پالونیا (Paulownia fortunei) به ضخامت 5 سانتی‌متر
در کنار این مطالعات،ویژگی های اپتیکی ساختارهای پریودیکنیز بررسی و با داده های بدست آمده از مطالعه ساختارهای شبه متناوب مقایسهشدند.

روش مورد هستفاده در بررسی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی ساختارهای ذکر شده ، روش ماتریس انتقال می باشد.

در نهایت نشان داده شد که این بلورهای فوتونی دارای گاف باند تمام سویه ای در ناحیه تک منفی هستند که با افزایش شماره مولد رشته فیبوناچی این گاف باند به گاف باندها جدیدی تقسیم می شود.

به عبارت دیگر ساختار مورد نظر به یک فیلتر چند کاناله تمام سویه در ناحیه تک منفی تبدیل می شود.

از طرفی نشان دادیم که این ساختارها در برخی شرایط رفتار دوپایداری را از خود بروز می دهند.
66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

تعیین مکان های مستعد برای جمع آوری آب باران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در سطح دشت بیرجند
ارزیابی و برنامه ریزی منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند با استفاده از مدل WEAP-MODFLOW
کاربرد روش حجم محدود در حل معادلات آب کم عمق بر اساس روش گادونوو
مطالعه تاکسونومی جنس آنامورفیک Oidium در استان گیلان
معرفی مناسبترین پایشگر زیستی سرب و کادمیوم در میان برخی گونههای صدف دوکفهای سواحل بندرعباس در ارتباط با بخشهای ناپایدار فلزات در رسوبات
بررسی رفتار رئولوژیکی، حرارتی و ساختاری مخلوط بتا لاکتوگلوبولین-هیدروکلوئید دانه ریحان در سیستم مدل
Marshalling unmanaged code in silverlight
Silverlight Toolkit, Where do you put the binaries
How should I architect my Silverlight Application?
Silverlight Toolkit TreeView Drag and Drop
How do I use Microsoft.Build.BuildEngine to Build a Silverlight project?
Does Silverlight have a VirtualizingStackPanel?
How do I Determine the Source of the SelectionChangedEvent
I can't read silverlight tag in IE !
How do I stop cropping of a transformed (scaled) image in a grid (silverlight)
Silverlight3 RTM crashing both FF and IE with error code
*